Moties


« Terug


ID2830
OnderwerpMotie: ldeeën en scenario's opnemen in NRD
InhoudProvinciale Staten roept Gedeputeerde staten op: - TSN dringend te verzoeken om de door omwonenden en maatschappelijke organisaties werkbare ingediende ideeën en scenario's op te nemen in de concept-NRD en de MER; - Met TSN en ODNZKG in gesprek te blijven over de haalbaarheid van de planning van Project Heracless nu er uitstel is aangevraagd voor oplevering van de concept-NRD; - PS te informeren wanneer dit uitstel leidt tot het later realiseren van de gestelde doelen en/of om extra inzet vraagt bij de ODNZKG;
NummerM41-2023
StatusAangenomen
IndienerUiterwijk, K. (JA21)
Mede-indienerHeijden, W.H.M.G. van der (D66)
Koning-Hoeve, W. (CDA)
Kostic, I. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieJA21, D66, PvdD, CDA, ChristenUnie
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdA Voor: Overige Fracties
Datum PS5/30/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS6-9-2023: het voorstel om de motie af te doen staat op de agenda van de commissie Leefomgeving 18 september. 20-07-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 18-07-2023: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal en reageren op de inbreng die in het kader van de eerste participatiefase voor Heracless-Groen Staal door belangstellenden aan de provincie is gericht. Besluit GS: 1. De beantwoording van de inbreng reacties vast te stellen in het kader van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal; 2. De antwoordbrieven te versturen aan de organisaties en personen die per mail of brief inbreng hebben geleverd in het kader van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal; 3. De brief aan PS met bijlagen te versturen inzake de voortgang van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal, waarin wordt voorgesteld om moties M41-2023 en M44-2023 als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium21-09-2023: Commissie Leefomgeving van 18-09-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-07-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 02-10-2023
AgendapuntPS-vergadering 30-05-2023 > 9 Toepassen Provinciale coördinatieregeling (PCR) bij project Heracless-Groen Staal (VD-20).
Afgedaan met tekst
BijlageM41-2023 AANGENOMEN.