Moties


« Terug


ID2722
OnderwerpMotie RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan Biodiversiteit
InhoudPS verzoeken het College: 1. Om bij het voorbereiden van de Omgevingsverordening 2.0 na te gaan of RO-instrumenten van de Provincie bruikbaar zijn ter bevordering van de doelen van de Voedselvisie en het Masterplan Biodiversiteit. 2. Daarbij extra aandacht te geven aan de overgangszones tussen Natura2000-gebieden en het omringende landelijk gebied. 3. Daarbij het level playing field voor bedrijven in onze provincie ten opzichte van landelijke en/of Europese wet- en regelgeving te waarborgen. 4. Hierover bij de behandeling van de Omgevingsverordening 2.0 te rapporteren aan Provinciale Staten
NummerM13-2021
StatusAangenomen
IndienerCardol, M.T. (GroenLinks)
Mede-indienerWit, de B.G.P. (VVD)
Jellema, A.A.J. (PvdA)
FractieGroenLinks, PvdA, VVD
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: JA21, CDA, FvD, PvdD, PVV, Fractie Baljeu. Voor: Overige fracties. Afwezig: 50plus/PvdO
Datum PS2/1/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS03-11-2021 De bespreking staat op 25-10-2021 op de agenda van cie NLG, met het beoogd besluit tot afdoening in PS op 8-11-2021 23-09-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 21-09-2021: Provinciale Staten hebben op 1 februari 2021 met motie M13-2021 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen na te gaan of RO-instrumenten van de Provincie bruikbaar zijn ter bevordering van de doelen van de Voedselvisie en het Masterplan Biodiversiteit; daarbij extra aandacht te geven aan de overgangszones tussen Natura2000-gebieden en het omringende landelijk gebied en daarbij het level playing field voor bedrijven te waarborgen. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie. Besluit GS: 1. Bijgaande brief aan Provinciale Staten te verzenden; 2. Provinciale Staten te verzoeken motie M13-2021 als afgedaan te beschouwen. 05-07-2021 De motie wordt uitgewerkt. Wij verwachten u na het zomerreces verder te kunnen informeren. 01-04-2021 De motie wordt uitgewerkt, verwachte reactie van GS aan PS is mei 2021.
Voorstel Presidium26-10-2021: het afdoeningsvoorstel is besproken in commissie NLG van 25-10-2021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 23-09-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst nog aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 08-11-2021
AgendapuntPS-vergadering 01-02-2021 > 9 Voedselvisie 2020-2030 (VD-01).
Afgedaan met tekst
BijlageM13-2021 AANGENOMEN