Moties


« Terug


ID2754
OnderwerpMotie Onderzoek aanpak congestieproblemen elektriciteitsnetwerk
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten, in het licht van congestieproblematiek die in toenemende mate ernstiger dreigt te worden, in overleg met de netbeheerder te komen tot een aanpak van netcongestieproblemen voor korte, en lange termijn, en hierover Provinciale Staten te informeren.
NummerM141-2021
StatusAangenomen
IndienerBerg, D.J. van den (JA21)
Mede-indiener
FractieJA21
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: 2 leden fractie GL Voor: overige fractieleden GL en andere fracties (fractie Baljeu en FVD afwezig)
Datum PS9/13/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS10-02-2022: Uit besluitenlijst GS 01-02-2022: Stand van zaken E-infra beleid en moties 133 en 141 De provincie Noord-Holland heeft in november 2020 beleid voor energie-infrastructuur vastgelegd in de nota “Bouwstenen adaptieve uitvoeringstrategie energie-infrastructuur 2020-2024”. Het beleid heeft tot doel op korte termijn het elektriciteitsnetwerk te versterken en daarmee de congestieproblematiek te verminderen en voor de lange termijn het toekomstig hybride energienetwerk van Noord-Holland te ontwerpen. Met deze voortgangsrapportage willen wij Provinciale Staten van Noord-Holland informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het energie-infrastructuur beleid. Besluit GS: 1. De voortgangsrapportage beleid Energie-infrastructuur Noord-Holland januari 2022 vast te stellen; 2. De brief aan te bieden aan PS waarbij de voortgangsrapportage wordt aangeboden en wordt verzocht om de moties M133 -2021 en M141-2021 als afgedaan te beschouwen. 12-01-2022 Q1 2022 kan PS een reactie van GS verwachten. 04-11-2021 Moties 133 en 141 worden samen opgepakt en middels een brief afgedaan naar PS. We zullen daarbij inzicht geven in de beleid/activiteiten/resultaten. Naar verwachting gaat deze brief eind december 2021 naar GS en wordt deze in Q1 2022 besproken in PS.
Voorstel Presidium17-03-2022: Commissie RWK van 14-03-2022 heeft ingestemd met het afdoen van moties 141-2021 en 133-2021. Voorstel: motie afdoen. 10-02-2022: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie RWK.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 04-04-2022
AgendapuntPS-vergadering 13-09-2021 > 16 Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Afgedaan met tekst
BijlageM141-2021 AANGENOMEN