Moties


« Terug


ID2827
OnderwerpMotie Behoud van een scheepsreparatiewerf in het Noordzeekanaalgebied
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten: - Zich samen met de andere partners in het Noordzeekanaalgebied en betrokkenen bij de NOVEX gebiedsaanpak, waarvan in het bijzonder de gemeente Amsterdam, tot het uiterste in te spannen voor het behoud van een scheepsreparatiewerf, zoals Damen, in het Noordzeekanaalgebied en hiervan Provinciale Staten op de hoogte te houden.
NummerM277-2022
StatusAangenomen
IndienerTerwal, K.J. (VVD)
Mede-indienerKoning-Hoeve, W. (CDA)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Jensen, E.H.W. (JA21)
Deen, M. (PVV)
FractieVVD, CDA, ChristenUnie, JA21, PVV.
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: D66. Voor: Overige fracties. Afwezig: DENK
Datum PS12/19/2022
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS20-11-2023: Geen wijzigingen 31-7-2023: Bij brief van 15 maart 2023 hebben wij u geïnformeerd over de afhandeling van deze motie en u voorgesteld om de motie als afgedaan te beschouwen. 05-06-2023 PS zijn geïnformeerd per brief dd 15 maart 2023 (kenmerk 1991295/ 1991305) 20-03-2023: uit GS-besluitenlijst d.d. 14-03-2023: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief op welke wijze invulling is gegeven aan motie M277-2022 (behoud scheepsreparatiewerf Noordzeekanaalgebied) en enkele toezeggingen om nadere informatie te verschaffen over de ligplaatsen voor de binnenvaart en de productie van PFAS in het Noordzeekanaalgebied. Besluit GS: 1. Provinciale Staten per brief te informeren op welke wijze invulling is gegeven aan motie M277-2022 (behoud scheepsreparatiewerf Noordzeekanaalgebied) en enkele toezeggingen om nadere informatie te verschaffen over de ligplaatsen voor de binnenvaart en de productie van PFAS in het Noordzeekanaalgebied; 2. Provinciale Staten te verzoeken de motie M277-2022 daarmee als afgedaan te beschouwen. 17-01-2023 Er is ambtelijk contact met Port of Amsterdam en Gemeente Amsterdam
Voorstel Presidium01-12-2023: Commissie Bestuur van 30-11-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-03-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 11-12-2023
AgendapuntPS-vergadering 19-12-2022 > 11 Nota Zeehavens Noord-Holland (VD-65).
Afgedaan met tekst
BijlageM277-2022 AANGENOMEN.