Moties


« Terug


ID2859
OnderwerpMotie: Provinciale Regierol Energiecongestie
InhoudPS verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om: Vanuit de Taskforce in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van bedrijven en bedrijvenorganisaties om te verkennen hoe de provinciale regierol ínzake de energiecongestie verder ingevuld en verzwaard kan worden; Hierbij nadrukkelijk het gesprek te zoeken met zowel de aanbodkant als de vraagkant van het bedrijfsleven, en te zoeken naar kansen voor samenwerking bijvoorbeeld door te experimenteren met energiecoöperaties; Bij de verdere invulling van de provinciale regierol expliciet te onderzoeken wat nodig is om de procedures te versnellen, de benodigde infrastructuur (versneld) aan te leggen en innovatie oplossingen (financieel) te kunnen stimuleren; Hierbij samen op te trekken met de lokale overheden bij de verdere uitvoering van de uitkomsten van dit onderzoek; Daarnaast kansen en knelpunten vanuit de landelijke wet- en regelgeving te identificeren deze aan te kaarten bij het Rijk en te zoeken naar financieringsmogelijkheden; Uiterlíjk op 1-5-2024 aan Provinciale Staten te rapporteren over de uitkomsten van bovengenoemde verkenning, zodat bij de behandeling van een begrotingswijziging gedurende 2024 eventueel aanvullend budget door Provinciale Staten beschikbaar kan worden gesteld voor de "Adaptieve Uitvoeringsagenda Energie-infrastructuur" binnen de programmabegroting "Bijdragen aan de energietransitie".
NummerM182-2023
StatusAangenomen
IndienerTerwal, K.J. (VVD)
Mede-indienerWit, de B.G.P. (VVD)
Uiterwijk, K. (JA21)
Heijnen, D.G. (CDA)
Becker, M. (BBB)
FractieVVD, JA21, CDA, BBB
PortefeuillehouderKocken, R.
Stemverhouding
Datum PS11/6/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS08-02-2024: PS zal dit voorjaar middels een brief worden geïnformeerd over de aanpak van de Taskforce in Noord-Holland (werkprogramma 2024).
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Afgedaan met tekst
BijlageM182-2023 AANGENOMEN