Moties


« Terug


ID2765
OnderwerpMotie Energiearmoede in kaart brengen
InhoudPS verzoeken het College: - De recent gepubliceerde kaart over energiearmoede van TNO en de vervolgmonitor (in ontwikkeling) van TNO op de website van de Provincie Noord-Holland te ontsluiten; - Het Servicepunt Duurzame Energie een rol te geven in de communicatie en kennisdeling rond energiearmoede naar gemeenten en andere actoren; - Om de programmatische aanpak van de Metropoolregio Amsterdam op energiearmoede te ondersteunen en hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen, om gemeenten in Noord-Holland die buiten de MRA vallen te informeren en te betrekken; -Te inventariseren bij de gemeenten of zij bij de aanpak van energiearmoede iets nodig hebben van de provincie Noord-Holland en zo ja, wat; - Kennis te nemen van de ervaringen van andere provincies, zoals Zuid-Holland en Gelderland, bij de aanpak van energiearmoede; - Dit terug te koppelen naar de commissie RWK.
NummerM215-2021
StatusAangenomen
IndienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Mede-indienerKanik, E.B. (D66)
Gielen, A. (GroenLinks)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Alberts, R. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Koyuncu, S. (DENK)
FractiePVDA, D66, GroenLinks, PvdD, SP, CU, DENK
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, PVV, Liberaal N-H Voor: Overige fracties
Datum PS11/8/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS22-04-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 19-04-2022: Besluit GS: 1. PS met een brief informeren over de uitvoering van de moties M116-2021 en M215-2021; 2. PS te verzoeken deze moties als afgedaan te beschouwen. 20-04-2022 Provinciale Staten hebben op respectievelijk 5 juli 2021 en 8 november 2021 de moties M116-2021 ‘Energie-armoede’ (A.T.B. de Vries, PvdA) en M215-2021 ‘Energiearmoede in kaart brengen’ (A.T.B. de Vries, PvdA) aangenomen. Het college informeert PS over de voortgang van deze moties. Besluit komt op de openbare besluitenlijst, die een dag na de GS-vergadering (20-04) gepubliceerd wordt 13-01-2022 Er vindt nog nader overleg plaats over de uitvoer van een aantal werkzaamheden die bij de MRA en het Servicepunt Duurzame Energie worden belegd en de kosten hiervan. Beantwoording volgt in februari (Q1).
Voorstel Presidium16-06-2022: cie RWK van 13-06-2022 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 22-04-2022: het afdoeningsvoorstel komt eerst nog aan de orde in commissie RWK.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 04-07-2022
AgendapuntPS-vergadering 08-11-2021 > 9 Begroting 2022 en Memorie van Antwoord (VD-57).
Afgedaan met tekst
BijlageM215-2021 AANGENOMEN