Moties


« Terug


ID2824
OnderwerpMotie ondersteuning verenigingslocaties.
InhoudPS verzoeken GS: - Het Rijk te bewegen haar rol te nemen bij de steun aan verschillende verenigingen, zoals verenigingen met eigen kantines, lichtmasten, of een eigen sporthal, verenigingen die gebruik maken van sporthallen en de kosten krijgen doorbelast, cultuurverenigingen en verenigingen die gebruik maken van dorpshuizen.
NummerM254-2022
StatusAangenomen
IndienerHeijnen, D.G. (CDA)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Carton, J.J. (PvdA)
FractieCDA, ChristenUnie, PvdA
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: D66, JA21. Voor: Overige fracties Afwezig: DENK
Datum PS12/19/2022
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS6-9-2023: Voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen staat ter bespreking op de commissie Leefomgeving 18 september 2023. 05-06-2023 PS zijn geïnformeerd met brief dd 15 maart 2023 (kenmerk1991295/1991305) 20-03-2023: uit GS-besluitenlijst d.d.14-3-2023: Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan motie 254-2022. De motie gaat in op financiële problemen van verenigingen als gevolg van de toegenomen kosten voor energie. PS worden geïnformeerd over welke activiteiten nu reeds door het Rijk zijn ontplooid om genoemde problematiek het hoofd te bieden en wat er nog zal worden ondernomen. Besluit GS: 1. Bijgaande brief over de afhandeling van motie 254-2022 aan Provinciale Staten te verzenden; 2. Provinciale Staten te verzoeken om motie 254-2022 als afgedaan te beschouwen. 16-01-2023 De motie is opgepakt en bij het Rijk wordt navraag gedaan wat zij nu doen. Wij komen hier later op terug.
Voorstel Presidium19-09-2023: cie Leefomgeving van 18-09-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-03-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 02-10-2023
AgendapuntPS-vergadering 19-12-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM254-2022 AANGENOMEN.