Toezeggingen


« Terug


ID2457
OnderwerpToevoegen provinciale en Rijkswaterstaat-gronden aan zonneparkgebied ten zuiden van Zwanenburg
Fractie
InhoudGedeputeerde Stigter zegt toe PS te informeren over de voortgang van de mogelijkheid om provinciale en RWS-gronden toe te voegen aan het zonneparkgebied.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum3/15/2021
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 15-03-2021 > 5.a Energie: Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van Zwanenburg (B-agenda RWK 15-03-2021)
Behandelen inRWK
Stand van zakenTen behoeve van het zonnepark in Haarlemmermeer (De Groene Energie Corridor ten zuiden van Zwanenburg) is het aangrenzende provinciale perceel ingebracht als casus voor een interne beleidsverkenning naar de (on)mogelijkheden om provinciale gronden in te zetten voor de energietransitie. Mocht uit deze interne beleidsverkenning duidelijk worden dat het perceel in aanmerking komt, zal in goed overleg met de gemeente worden gekeken of uitbreiding van het huidige zonnepark wenselijk is. Voorstel: Toezegging als afgedaan beschouwen
Behandelen in agendaRuimte Wonen en Klimaat 20-09-2021
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metRuimte Wonen en Klimaat 20-09-2021
Afgedaan met tekstUpdate op lijst toezeggingen