link naar deze pagina

Raadscommissie Fysiek domein en Middelen - 6 juni 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.Y.A. de Haas
Toelichting: LET OP: Aanvangstijd is aangepast naar 19.00 uur.

Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur voor inwoners of wilt inspreken, meldt u dit dan uiterlijk maandag 5 juni voor 16.30 uur bij de griffie.

1
Opening
2
Vaststellen agenda en vergaderorde
3
Vragen halfuur inwoners
4
Verslag van de vergadering van d.d. 9 en 23 mei 2017 + toezeggingenlijst
5
Rondvraag
6
Presentatie Stichting Toeristische Promotie Westerveld
De presentatie van de heer van der Tuuk van Stichting Toeristische Promotie Westerveld geeft een korte terugblik over het regio-promotieplan “Het nationale park van Drenthe”. Wat is er de afgelopen vier jaar bereikt en hoe is rol van de Tip van informatievoorziening veranderd naar inspiratie en gastheerschap. De Tip nieuwe stijl wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan voorzieningen waar veel publiek komt, zoals het informatiecentrum in Havelte (Toegangspoort), de nog te realiseren Open Science Hub (Dwingeloo), het Koloniecentrum in Frederiksoord en de toegangspoort van Diever aan de Bosweg. Daarnaast wordt de doorontwikkeling van het regio-promotieplan gepresenteerd. Om de gewenste doorontwikkeling te maken is meer capaciteit nodig om ondernemers te ondersteunen en de TIP 2.0 verder te professionaliseren. In de gemeente Westerveld hebben we te maken met veel kleinschalige ondernemers, die zelf onvoldoende kennis en middelen hebben, om zelf nieuwe producten te ontwikkelen. Er is organisatiekracht nodig om ondernemers en organisaties hierbij te ondersteunen.
7
Raadsvoorstel: Jaarrekening 2016
Met de jaarstukken 2016 verantwoordt het college zich over het inhoudelijke en financiële gevoerde beleid in 2016. Ze geeft daarbij aan het jaar met een positief saldo van € 1.696.000 te hebben afgesloten. De jaarstukken zijn onder te verdelen in:
- Het jaarverslag 2016 (verantwoording over programma’s en paragrafen)
- De jaarrekening 2016 (programmarekening en balans inclusief toelichting)
- De bijlagen

De raad wordt voorgesteld om de jaarstukken 2016 vast te stellen en het positieve resultaat van € 1.696.000 te verwerken in de bestemmingsreserves Versterking fysieke aantrekkelijkheid gemeente en Huishoudelijk afval en de algemene reserve. Tot slot wordt aan de raad voorgesteld geen extra toevoeging of onttrekking te doen aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein en de reserve rekeningsaldo.

Namens de accountant is mevrouw Spekenbrink bij de behandeling aanwezig.
8
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan buitengebied Agrarische gronden
In augustus 2014 is door de afdeling bestuursrecht van de Raad van State besloten de agrarische bestemmingen van het bestemmingsplan buitengebied 2012 te vernietigen. De aanleiding voor het college om de raad een nieuw bestemmingsplan met daarin een reparatie van deze agrarische bestemmingen ter besluitvorming voor te leggen. In het voorliggende bestemmingplan is rekening gehouden met de redenen van de vernietiging, de relatie tussen het bestemmingsplan en de Wet natuurbescherming. Het gaat er daarbij voornamelijk om dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000 gebieden niet worden aangetast.

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan buitengebied Agrarische gronden, inclusief de Pan-MER/ beoordeling Wet natuurbescherming conform de reactienota, vast te stellen.
9
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Havelte
Het huidige bestemmingsplan Havelte dateert uit 2002. In het kader van de actualisatie bestemmingsplannen, is ook het bestemmingsplan Havelte geactualiseerd.

Het college stelt de raad voor om het ontwerp bestemmingsplan Havelte, conform de reactienota, vast te stellen.

10
Raadsvoorstel visie op de groenstructuur
Met de nota: Visie op de groenstructuur is samenhang aan gebracht tussen de verschillende nota’s waarin het landschap en groen van de gemeente Westerveld staat beschreven en een overall visie opgesteld op alle groen objecten binnen de gemeente. De visie zoals beschreven in de nota is gericht op de groenstructuur en kan worden gezien als kader stellend. Binnen de visie wordt ieder groenobject beschreven en inhoudelijk aangegeven welke functie het vervult en wat de gewenste ontwikkelingsrichting is. Daarnaast wordt per groenobject aangegeven van wat voor waarde het is voor de overall structuur. Belangrijk om prioriteiten te kunnen stellen, ruimtelijke afwegingen te kunnen maken en te kunnen sturen is de verdeling in hoofdstructuur, nevenstructuur en buurtgroen.

Op dit moment wordt er een nieuw Kwaliteitsplan voor de Openbare Ruimte opgesteld. Het is de bedoeling dat de Visie op de groenstructuur hierbij wordt ingebracht, zodat een inhoudelijke visie en prioritering van de groenelementen inzichtelijk worden gemaakt en vastgelegd worden.

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Visie op de groenstructuur, onder voorbehoud van de financiële consequenties. De visie wordt benut voor het opstellen van het nieuw op te stellen Kwaliteitsplan voor de Openbare Ruimte, waarna de financiële consequenties zichtbaar worden gemaakt.
11
Raadsvoorstel benoeming nieuwe (plv) voorzitter en nieuwe (plv) leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De gemeente Westerveld maakt bij het inwinnen van onafhankelijk en integraal welstand- en monumentenadvies bij omgevingsvergunningen, gebruik van een zogenaamde 'Commissie Ruimtelijke Kwaliteit', welke wordt gefaciliteerd door het Oversticht in Zwolle. In verband met personele wijzigingen binnen de commissie wordt de raad voorgesteld, om met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe (plaatsvervangend) voorzitter en nieuwe (plaatsvervangende) commissieleden te benoemen.
12
Raadsvoorstel jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 RUD Drenthe
De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die voor alle Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe de milieu taken uitvoert. De RUD legt jaarlijks verantwoording af door middel een jaarrekening en jaarverslag. Daarnaast worden begrotingswijzigingen en de concept begroting, inclusief meerjaren raming voorgelegd.

Het college stelt voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2016, in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2018 over de opgenomen indexering van 2,4% en op het ramen van 4000 uur voor de voorbereiding op de omgevingswet. Daarnaast is het college voornemens om tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 juli 2017 kritisch aandacht vragen voor de kwaliteit van de jaarrekening en het onderwerp 'digitalisering van stukken'.

Op grond van artikel 4, reglement van orde op de raadscommissies van de Gemeente Westerveld 2015: Mandaat jaarstukken verbonden partijen, wordt de raadscommissie gevraagd om een reactie te geven op de begroting 2018 van de RUD en in te stemmen met de zienswijze. Indien de commissie akkoord gaat met de strekking van de zienswijze, behoeft het voorstel niet te worden doorgeleid naar besluitvorming.
13
Raadsvoorstel jaarverslag en -rekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 VRD
Op dit voorstel kan ingesproken worden.
14
Raadsvoorstel jaarstukken 2016, begroting 2018, meerjarenraming 2019-2021 Recreatieschap Drenthe
De gemeente Westerveld neemt samen met de andere elf gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Drenthe.

De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 16.162. Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve onderhoud. Na jarenlange bezuiniging wil het Recreatieschap extra inzetten op het onderhoud en (digitaliseren) van routenetwerken. Hiervoor is extra budget nodig. De reden dat wordt voorgesteld om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het Recreatieschap te verhogen van
€ 70.061 naar € 79.809 (exclusief BTW). Het college stelt voor om kennis te nemen van de jaarrekening 2016, de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021. Daarnaast stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen.

Op grond van artikel 4, regelement van orde op de raadscommissies van de Gemeente Westerveld 2015: Mandaat jaarstukken verbonden partijen, wordt de raadscommissie gevraagd om een reactie te geven op de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021 van de Recreatieschap Drenthe en in te stemmen met de zienswijze. Indien de commissie akkoord gaat met het niet indienen van een zienswijze, behoeft het voorstel niet te worden doorgeleid naar besluitvorming.
15
Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Middenweg 14-15 te Vledder
Op 21 maart jl. heeft het college van B&W het principebesluit genomen voor een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied t.b.v. de wijziging van de bestemming van de groepsaccommodatie op het perceel Middenweg 15 te Vledder en de camping op het perceel Middenweg 14 te Vledder. Door als gemeenteraad op voorhand te verklaren geen bezwaren te hebben tegen de start van de procedure welke uiteindelijk moet leiden tot de beoogde bestemmingsplanherziening, is het mogelijk om tijd te winnen en kan het plan versneld gerealiseerd worden.

Voorgesteld wordt om als raad te verklaren op voorhand geen bezwaar te hebben tegen de start van de procedure welke uiteindelijk leidt tot de beoogde bestemminsplanherziening Middenweg 14 - 15 te Vledder.
16
Ingekomen stukken en mededelingen
Voorgesteld wordt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.
17
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
Voorgesteld wordt de informatiestukken voor kennisgeving aan te nemen.
18
Informatie van het college over verbonden partijen
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de informatie verbonden partijen.
19
Sluiting