link naar deze pagina

Commissievergadering Sociaal - 6 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: mevrouw C. Piepers
Toelichting: De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

1 19:30
Opening
De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.
2 19:31
Vaststellen agenda
De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 30 januari 2023 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.
4
Spreekrecht niet-commissieleden
Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.
5
Presentatie en thema's
Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.
6
Raadsvoorstellen
Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
Voor deze vergadering zijn er geen raadsvoorstellen
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
Voor deze vergadering zijn er  stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie sociaal.
7.a 19:33
e-mail landelijke werkgroep behoud apotheekhoudende huisartsen
In de gemeente is een of meer apotheekhoudende huisartsen gevestigd. Die apotheekhoudende huisarts staat onder druk. Daarom hebben een aantal landelijke partners een Manifest opgesteld om aandacht te vragen voor de dreigende situatie. Met bijgevoegd schrijven en Manifest vragen wij u om de situatie van de apotheekhoudende huisarts(en) in uw gemeente te versterken. De fractie D66 heeft om bespreking gevraagd. De motivering is bijgevoegd.
7.b 19:43
toekennen financiële bijdrage aan Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel voor vervanging bitumen daken basisschool De Heihorst te Heibloem
doorzending verzocht door de heer Janssen, motivering volgt.
8.a
Aan de commissie gerichte stukken ter bespreking
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
8.a.1 19:53
Rekenkamerbrief 'Data-analyse en Sociaal Domein'
De Rekenkamer heeft de rekenkamerbrief over "Data-analyse en het sociaal Domein' aan de raad aangeboden. Het presidium heeft op 7 februari besloten deze brief ter bespreking te agenderen voor de commissie sociaal.
Resultaat van de bespreking kan zijn het advies voor kennisgeving aannemen, of om als basis te dienen voor een motie vreemd, of voor een nadere reactie aan het college te vragen.
8.b
Aan de commissie gerichte stukken ter kennisname
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die louter zijn gestuurd ter kennisname, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
Bespreking kan, indien dit kenbaar wordt gemaakt. Indien een commissielid dit wenst te bespreken, dan is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken, zodat andere leden/ portefeuillehouders zich hierop kunnen voorbereiden en / of tijdens de vergadering desgevraagd een antwoord gegeven kan worden.
8.b.1 20:08
Persbericht over huisvesting Statushouders in Leudal
De gemeente Leudal heeft in 2022 alle statushouders, die zij wettelijk gezien moet huisvesten, kunnen huisvesten in de gemeente. In totaal zijn er in 2022 130
statushouders gehuisvest. Het merendeel is afkomstig uit Eritrea en Syrië. Het gemeentebestuur heeft dit in een persbericht bekend gemaakt, en dit bericht ligt thans ter kennisname van de commissie voor.
8.b.2 20:13
Persbericht leerlingenvervoer Buggenum - Kelpen-Oler
De gemeente Leudal gaat niet bijdragen aan de kosten voor leerlingenvervoer voor de kinderen van de basisschool in Buggenum die naar Kelpen-Oler zijn gegaan.
8.b.3 20:23
Brief 21feb23 van insprekers over 't Maasveld, Stichting Duurzaam Neer e.o.
Deze brief van de Stichting Duurzaam Neer is een reactie op op hun inbreng tijdens de vergadering van 30 januari jongstleden. De Stichting spreekt haar teleurstelling uit over de reacties vanuit de commissie op de inbreng, en op de inbreng van de commissie tijdens de behandeling van het agendapunt..
9 20:28
Nieuwsbrief van de wethouder van februari 2023
De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder. Zaken uit deze nieuwsbrief zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.
9.a 20:33
Nieuwsbrief van de wethouder van maart 2023
De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder. Zaken uit deze nieuwsbrief zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.
10 20:38
Voorraadplanning Raadsvoorstellen
Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.
11 20:39
Mededelingen en Rondvraag
Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.
12 20:44
Sluiting
Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.