link naar deze pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen - 8 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: de heer S. Backus
Toelichting: De agenda van de commissie bestuur en middelen kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

1 19:30
Opening
De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.
2 19:31
Vaststellen agenda
De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 1 februari 2023 van de commissie bestuur en middelen ligt thans ter vaststelling voor.
4
Spreekrecht niet-commissieleden
Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden.
j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.
5
Presentatie en thema's
Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.
6
Raadsvoorstellen
Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 21 maart 2023 voor besproken.
6.a 19:33
Decembercirculaire 2022
Op 21 december jl. is de decembercirculaire 2022 gepubliceerd. De decembercirculaire is gebaseerd op de Najaarsnota van het Rijk en heeft doorgaans een beperkte strekking. Als eerste wordt in het raadsvoorstel een tekstuele toelichting gegeven op de consequenties voor Leudal. In de financiële paragraaf wordt per onderdeel de voorgestelde financiële verwerking gegeven.
6.b 19:53
Zienswijze onderbrengen uitvoering GEO-taken bij GR ICT NML
Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad om zijn zienswijze te geven op het ontwerpbesluit van het college om de uitvoering van de gemeentelijke GEO-taken over te dragen aan ICT NML, waaronder de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT ) en Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Eveneens wordt de raad de gelegenheid gegeven om zijn zienswijze te geven op het ontwerpbesluit tot opheffing van de bestuursovereenkomst ECGeo per 1 januari 2024 en op het voornemen van het college om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling ICT NML aangaande de geo taken.
6.c 20:03
Zienswijze conceptkaderbrief 2024 - 2027 MGR Sociaal domein Limburg Noord
De gemeente Leudal maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna: MGR). Bij brief gedateerd op 1 december 2022, ontvangen op 23 december 2022, biedt de MGR de Kaderbrief 2024-2027 aan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om voor 1 april 2023 een zienswijze op deze kaderbrief in te dienen bij het dagelijks bestuur van de MGR. NDe ingediende zienswijze worden betrokken bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR.
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
Voor deze vergadering zijn er twee stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie bestuur en middelen
7.a 20:13
Brief gedeputeerde staten 6dec22 over toegekend repressief begrotingstoezicht 2023
7.b 20:18
Brief Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9feb23, ook gericht aan het college, met oproep financiële bijdrage i.v.m. aardbevingsramp Syrië en Turkije.
8.a
Aan de commissie gerichte stukken ter bespreking
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
8.b
Aan de commissie gerichte stukken ter kennisname
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die louter zijn gestuurd ter kennisname, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
Bespreking kan, indien dit kenbaar wordt gemaakt. Indien een commissielid dit wenst te bespreken, dan is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken, zodat tijdens de vergadering een antwoord gegeven kan worden.
9 20:23
Voorraadplanning Raadsvoorstellen
Voorraadplanning raadsvoorstellen
Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.
10 20:24
Mededelingen en Rondvraag
Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.
11 20:29
Sluiting
Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.