link naar deze pagina

PS-vergadering - 13 december 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 18:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BERAADSLAGENDE VERGADERING (HYBRIDE)

Online live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is gesloten vanwege aangescherpte corona-maatregelen.

NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zijn alleen in deze beraadslagende vergadering terug te vinden.
Stemming en vaststelling vindt 's avonds plaats in de besluitvormende vergadering.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 13-12-2021;
. notulen PS 13-12-2021 beraadslagend en besluitvormend;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9 t/m 12 en bij punt 15;
. geamendeerde voordrachten 71 en 74 bij punten 10 en 12;
. geamendeerde Europastrategie bij voordracht 71 (punt 10);
. geamendeerde Tarieventabel bij voordracht 74 (punt 12).
Bundel:
pdf Agendabundel (32.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de beraadslagende en besluitvormende vergaderingen van 8 en 15 november 2021.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
7
Voortgangslijst van moties.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 tot vaststelling van de RES-sen 1.0 (VD-66).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.b
Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-68).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.c
Zienswijze PS op de begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond (VD-69).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.d
Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o. (VD-70).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.e
Laatste begrotingswijziging 2021 (VD-72).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
9
Beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 inhoudende de vaststelling dat het besluit tot vaststelling van de RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES 1.0 Noord-Holland Zuid niet referendabel is (VD-67).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
10
Vaststellen Europastrategie 2022-2030 (VD-71).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
11
Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (VD-73).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
12
Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 (VD-74).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
13
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag 10 december a.s. om 13.00 uur.
14
Beraadslaging Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
(Stemming over eventuele moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag 10 december a.s. om 12.00 uur.
15
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
(stemming in besluitvormende vergadering)
16
Sluiting beraadslagende vergadering.