link naar deze pagina

Interim-Statencommissie - 24 juni 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd op de A- of B-agenda.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (78.3MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:15
Vaststelling agenda, verslag vorige interim-commissievergadering 20 mei 2019
3 13:20
A-agenda Financiën
3.a
Voordracht Jaarstukken 2018
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Omdat de accountantscontrole nog niet geheel afgerond is, is eerder besloten een splitsing aan te brengen tussen het beleidsmatige jaarverslag en de financiële jaarrekening. GS hebben 22 mei het concept Jaarverslag 2018 naar PS verstuurd. Middels dit besluit sturen GS de totale Jaarstukken 2018 (inhoudelijk jaarverslag incl. financiële jaarrekening) ter besluitvorming naar PS. Op 24 juni zijn de Jaarstukken 2018 geagendeerd in de interim commissie en op 8 juli in PS.
3.b
Tweede begrotingswijziging 2019
Om goed te kunnen inspelen op de actualiteit leggen we u bij deze een geactualiseerde lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling voor. Dit is de juridische grondslag om met partijen in gesprek te gaan om eventueel een subsidie te verstrekken. Het college is hiermee bevoegd om binnen de PS gestelde kaders, zijnde het vastgestelde beleid en de vastgestelde begroting 2019, een subsidie te verlenen voor maximaal het in de lijst opgenomen bedrag. Omdat deze lijst formeel deel uit maakt van de begroting betreft het hier een begrotingswijziging.

De tweede begrotingswijziging is een stuk dat afhankelijk is van de jaarrekening. Met de aangepaste aanlevertermijnen van de jaarstukken, is ook de aanlevertermijn van de tweede begrotingswijziging aangepast.
Er is een schriftelijke ronde geweest van GS en is het besluit aangepast en akkoord bevonden
3.c
Kaderbrief 2020
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2020 die in november door PS zal worden behandeld.
4 14:35
A-agenda zienswijzen 2019 financiële stukken recreatieschappen
De samenwerking van gemeenten en provincie om recreatiegebieden in stand te houden is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske- Waterland. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen op de conceptbegrotingen en –begrotingswijzigingen. De jaarrekeningen worden ter kennisname aangeboden. Voor de provincie is dit van belang vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt.
4.a
Recreatieschappen: financiële stukken Groengebied Amstelland
4.b
Recreatieschappen: financiële stukken recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
4.c
Recreatieschappen: Financiële stukken recreatieschap Spaarnwoude
4.d
Recreatieschappen: financiële stukken recreatieschap Twiske-Waterland
5 15:05
A-agenda Economie
5.a
Statenvoordracht verzoek tot uitbreiding van het fondsvermogen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH)
De provincie heeft in 2014 het revolverende Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV opgericht. Het fonds richt zich op verwezenlijking van ambities op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie. Provinciale Staten hebben daarvoor een fondsvermogen van maximaal 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het fonds is gestart met een eerste tranche van 30 miljoen euro, in 2018 gevolgd door een tweede tranche van 25 miljoen euro. Op dit moment heeft het fonds in totaal 34 miljoen euro geïnvesteerd in 21 initiatieven. Omdat het huidige fondsvermogen van 55 miljoen euro ontoereikend is voor vervolg- en nieuwe investeringen, vragen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten om een eerste deel, ter hoogte van 11 miljoen euro, van de derde tranche aan het fonds beschikbaar te stellen. GS hebben verder besloten om de besluitvorming over de voorwaarden waaronder het resterende bedrag van 19 miljoen euro (deel twee van de derde tranche) ter beschikking wordt gesteld aan het nieuwe college over te laten. GS hebben besloten tot een splitsing van de derde tranche om het nieuwe college de mogelijkheid te geven m.b.t. het fonds nadere accenten te leggen voordat het tweede deel van deze tranche beschikbaar wordt gesteld.
6 15:50
A-agenda Milieu
6.a
Milieu: Vooordracht OD IJmond zienswijze begroting 2020
De begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.
6.b
Milieu: Voordracht OD NZKG; zienswijze begroting 2020
De begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.
6.c
Milieu: Voordracht zienswijze ontwerpbegroting 2020 en 1e begrotingswijziging OFGV
De ontwerpbegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.

6.d
Milieu: Voordracht zienswijze ontwerpbegroting 2020, jaarstukken 2018 en resultaatbestemming van de RUD Noord-Holland Noord
De ontwerpbegroting 2020, de jaarstukken 2018 en de resultaatbestemming van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.
7
A-agenda Mobiliteit
7.a 16:05
Onteigening Brug Ouderkerk aan de Amstel
Voor het project vervangen Brug Ouderkerk aan de Amstel en reconstructie van een gedeelte van de N522 is de provincie bezig met het verwerven van de benodigde grond. Er is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. Om met de werkzaamheden te beginnen is het noodzakelijk om gebruik te maken van het onteigeningsinstrument. Met dit besluit wordt aan Provinciale Staten gevraagd om de Kroon te verzoeken de onteigeningsprocedure te starten
8 16:25
Rondvraag