link naar deze pagina

PS-vergadering - 6 maart 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via:
https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkt aantal plaatsen bij voorkeur aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 06-03-2023;
. notulen PS 06-03-2023;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 2a, 9 t/m 13 en 15;
. geamendeerde voordracht/besluit 10-2023 (fractiebijdragen) bij punt 13;
. geamendeerde voordrachten/besluiten 16A en 16B-2023 (initiatiefvoorstel) bij punt 15.
Bundel:
pdf Agendabundel (53.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de Statenvergadering van 6 februari 2023.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Besluit tot instelling van de Onderzoekscommissie geloofsbrieven (VD-15).
8.b
Wijziging gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (VD-6).
8.c
1e begrotingswijziging 2023 Randstedelijke Rekenkamer voor zienswijze (VD-11).
8.d
Alliander, afsprakenkader januari 2023 (VD-13).
8.e
Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 (VD-8).
8.f
Zienswijze Provinciale Staten op de Kadernota 2024 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-7).
9
Eindrapport Randstedelijke rekenkamer Landbouw en Voedseltransitie (VD-5).
10
Verhogen krediet strategische grondaankopen (VD-12).
11
Termijnagenda MRA (VD-14).
12
Eerste begrotingswijziging 2023 (VD-9).
13
Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode 15 maart 2021 t/m 14 maart 2022 (VD-10).
14
Dit punt wordt als hamerstuk 8f behandeld
15
Initiatiefvoorstel PvdD "Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil voor de dieren" (NR-16).
16
Vragenuur.
De mondelinge vragen van JA21 en van SP inzake datacenter in Hollands Kroon zijn ingetrokken en ingediend als actualiteit voor deze vergadering.

Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
17
Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
(Dit punt is tussen de eerste en tweede termijn van punt 15 behandeld.)
18
Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
19
Sluiting.