link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 januari 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van januari 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Natuur: Brief NNN De voorgestelde Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam (C-agenda NLG 14-03-2022)
2
Landbouw: Uitwerking van Voordracht 65 -2021 inzake bedrijfsopvolging in de agrarische sector (C-agenda NLG 07-02-2021)
Op 25 november 2021 hebben Provinciale Staten opgeroepen om een grondmarktonderzoek te starten en te verkennen welke ondersteuning jonge bedrijfsopvolgers en starters nodig hebben. In een brief lichten Gedeputeerde Staten de uitwerking toe.
3
Pallas: Brief GS aan PS inz. Pallas- brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de 2e kamer inz. de voorzieningszekerheid medische isotopen (c-agenda EFB 14-2-2022)
4
Ingekomen mail Groene Combinatie tegen A8A9, alternatieve oplossingen mobiliteit, Gebiedsvisie op de Groene Long (te betrekken bij PS 31-01-2022, agendapunt 9 A8-A9 Landschapsplan)
9
5
VTH-taken/OD IJmond/Tata: Ingekomen mail uitstoot IJmond (c-agenda NLG 7-2-2022)
6
Bereikbaarheid: Resultaten evaluatie project renovatie Leeghwaterbrug (C-agenda M&B 14-02-2022)
Op 30 maart 2020 kon het autoverkeer na bijna drie jaar werkzaamheden weer van de volledige Leeghwaterbrug gebruik maken. De werkzaamheden aan deze brug in de drukke N242 bij Alkmaar duurden jaren langer dan gepland en de aanvankelijke begroting van 6,8 miljoen liep op tot ruim 22 miljoen euro. Een te krap startbudget, gebrek aan vertrouwen tussen provincie en aannemer en een veel slechtere staat van één van de brugdelen zijn belangrijke oorzaken, zo blijkt uit de evaluatie van het project.
7
Glastuinbouw: Wijziging openstellingsbesluit verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland 2021 (C-agenda NLG 07-02-2022)
GS hebben het subsidieplafond 2021 voor de openstelling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) onderdeel Verplaatsing glastuinbouwbedrijven gewijzigd van €3.570.000,- naar €4.447.440,-. Door deze verhoging kan aan alle positief beoordeelde aanvragen subsidie worden verleend. De subsidie draagt bij aan concentratie en verduurzaming van glastuinbouwbedrijven.
8
Landbouw / Natuur: Brief Stimulering van agroforestry en voedselbossen op landbouwgronden (C-agenda NLG 07-02-2022)
9
Landbouw: Wijziging Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2018 (C-agenda NLG 07-02-2022)
De Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg is een subsidieregeling, die is bedoeld om binnen het Groene Uitweggebied een impuls te geven aan de verbetering van de agrarische structuur, de verbetering van de bewerkbaarheid van het agrarische land en de verduurzaming van de agrarische sector. Het besluit zorgt ervoor dat de regeling ook in 2022 weer opgesteld wordt, op 1 februari, en dat er €750.000 beschikbaar is voor subsidieverlening. In afwijking van 2021 wordt bij gelijktijdig indienen in 2022 voorrang gegeven aan kleine projecten.
10
Natuur: Salderingsovereenkomst NNN Mijzerdijk 1 Ursem, gemeente Koggenland (C-agenda NLG 07-02-2022)
Het college stemt in met de salderingsovereenkomst NNN tussen de provincie en de gemeente Koggenland, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van een boerderij aan Mijzerdijk 1 te Ursem, gemeente Koggenland aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.
11
Recreatie: Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie 2022 (C-agenda NLG 07-02-2022)
Na vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie in 2022 opnieuw open te stellen.
12
ROM: Brief GS aan PS inz. afdoen Motie 93-2021 aangaande ROM InWest & Biodiversiteit (B-agenda EFB 21 maart 2022)
GS informeren PS over de motie die gaat over het belang van aandacht voor biodiversiteit binnen de kaders en investeringen van de ROM InWest. GS zeggen toe dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de directeur en de Raad van Commissarissen.
13
Water: Tussentijdse evaluatie beheerautoriteit Waddenzee (C-agenda NLG 07-02-2022)
De beheerautoriteit Waddenzee heeft de opdracht om de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. Zij doet dit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de drie Waddenprovincies.
14
Brief ministerie BZK inz. Vooraankondiging Monitor Integriteit & Veiligheid 2022 (c-agenda EFB 14-2-2022)
15
Bereikbaarheid: Ingekomen brief Cumela Nederland en LTO Noord over Inrichting N196 (C-agenda M&B 14-02-2022)
16
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Eindrapport onderzoek Bestuurlijke Regionale Ecosystemen (c-agenda EFB 14-2-2022)
17
IPO: communicatie rondom coalitieakkoord (c-agenda EFB 14-2-2022 en RWK en NLG 7-2-2022 en M&B 14-2-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een analyse van het coalitieakkoord van het IPO en de Rol in de Ruimte.
Rol in de ruimte is de provinciale doorvertaling van het Gezamenlijke aanbod (IPO, VNG, UvW) aan het kabinet met ‘’Krachtig Groen Herstel van Nederland’’. In deze doorvertaling wordt de positie van de provincies neergezet als basis voor het maken van afspraken met een nieuw kabinet.
18
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 56 (c-agenda alle commissies februari 2022)
19
Natuur: Agrarisch natuurbeheer in het NNN (B-agenda NLG 07-02-2022)
In drie deelgebieden (Eilandspolder-West, polder Mijzen en Wormer- en Jisperveld) is eind 2019 een pilot gestart vanuit de ‘Overeenkomst Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland’. Het werk voor deze pilots is in 2021 ondergebracht in de integrale gebiedsprocessen ten behoeve van de NNN-realisatie en de stikstofopgave. De geleerde lessen uit de pilot worden meegenomen in deze integrale gebiedsprocessen. Ter voorkoming van tijdelijke teruggang van de natuur, biedt het college in de periode 2023-2028 de mogelijkheid om binnen het NNN nog agrarisch natuurbeheer te vergoeden. Dit besluit zal worden opgenomen in het Natuurbeheerplan voor 2023.
20
Tata Steel/VTH-taken: Ingekomen e-mail volkstuinen IJmond
21
Natuur: Brief vrienden van het Gooi Natuurbrug N 525 (C-agenda NLG 07-02-2022)
22
Stikstof: Afschrift brief afspraken over gebiedsprocessen (C-agenda NLG 07-02-2022)
23
Milieu/OD IJmond/VTH-taken: Rapport RIVM bronherleidingsonderzoek ziekmakende stoffen IJmond
24
Bereikbaarheid: Doortrekken Noord/Zuidlijn: aanbieding aan commissie Nationaal Groeifonds (C-agenda M&B 14-02-2022)
Om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden investeert de provincie Noord-Holland in openbaar vervoer. Het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn (metro) naar Schiphol en Hoofddorp is noodzakelijk om de metropoolregio Amsterdam op een duurzame manier bereikbaar te houden. Deze regio is van nationaal belang, zowel voor de economie en de werkgelegenheid als voor de (inter)nationale bereikbaarheid. Een Nationale Alliantie van zeven partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, hebben het rijk daarom gevraagd om een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds (NGF). In dat proces is met het aanbieden van de onderzoeksrapportages aan de adviescommissie NGF een belangrijke volgende stap gezet.
25
Bereikbaarheid: HOV-studie Haarlem-Schiphol/Amsterdam 2040 (B-agenda M&B 14-02-2022)
Gedeputeerde Staten stemmen in met de onderzoeksresultaten over welk hoogwaardige openbaar vervoersysteem nodig is om in te spelen op de vervoersdrukte en reizigersbehoefte tussen Haarlem en Schiphol/Amsterdam tot 2040. Dat betekent dat naast de huidige treinverbinding een snelbussysteem (Bus Rapid Transit) op de bestaande A9-verbinding in combinatie met een nieuwe, vierde verbinding op het traject tussen het spoor en de A9-verbinding met Amsterdam Zuid het best passende ontwikkelperspectief biedt voor 2040. De uitwerking hiervan wordt verder onderzocht. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de resultaten van de studie via een brief.
26
Financiën: Voordracht Eerste Begrotingswijziging 2022 (A-agenda EFB en M&B 14-2-2022 en c-agenda RWK en NLG 7-2-2022)
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2022.
27
Infrastructuur: Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur iMPI 2022-2029 (A-agenda M&B 14-02-2022)
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029, dat in november 2021 door PS is vastgesteld, geeft inzicht in de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In verband met de voortgang vragen wij PS in te stemmen met de promotie van twee investeringsprojecten naar de realisatiefase en de kredietaanvragen van deze investerings-projecten en een aantal krediet-verhogingen op te nemen in de voordracht Eerste Begrotingswijziging 2022.
28
Mobiliteit / Natuur: Ontsnippering binnen infrastructurele projecten (C-agenda M&B 14-2-2022 en NLG 10-01-2022)
Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 80 verschillende doorgangen voor dieren. Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft Wageningen University & Research (WUR) onderzocht waar nog meer veilige oversteekplekken moeten komen. De provincie houdt daar voortaan in de plannen voor werk aan haar wegen rekening mee.
29
Monumenten: Brief GS aan PS inz. Overdracht kasteelruïne Nuwendoorn (C-agenda EFB 14-2-2022)
Gedeputeerde Staten hebben besloten de kasteelruïne Nuwendoorn over te dragen aan de Nationale Monumentenorganisatie met als doel de kasteelruïne in stand te houden en jaarlijks tussen 1 april en 1 oktober voor het publiek open te stellen.
30
MRA: Brief GS aan PS inz. Samenwerking GS en PS op gebied van MRA (B-agenda EFB 14-2-2022)
Op 15 november 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de samenwerkingsafspraken van de MRA. Er is toen ook afgesproken om begin 2022 te bespreken hoe de samenwerking rondom de MRA tussen GS en PS kan worden vormgegeven. In de brief bij dit besluit is hier een voorzet voor gegeven. Aan PS wordt voorgesteld de brief in de commissie Economie, Financiën en Bestuur van 14 februari 2022 te bespreken.
31
Natuur: Brief Falend toezicht op de Natura 2000 status van het IJsselmeer (C-agenda NLG 07-02-2022)
32
Subsidies: Brief GS aan PS inz. Programmering Evaluatiekader subsidies 2022 (C-agenda EFB 14-2-2021)
Op 14 januari 2019 hebben PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de programmering van subsidie-evaluaties voor 2022 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan de betreffende Statencommissie.
33
Brief GS aan PS inz. Kennis- en innovatienetwerken: verlenging samenwerkingsovereenkomst Amsterdam Smart City (C-agenda EFB 14-2-2022 en RWK 7-2-2022 en M&B 14-2-2022)
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende relevante opgaven: energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor de provinciale opgaven, en de rol van de provincie in dergelijke kennis- en innovatie platformen, heeft het college van GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één jaar te verlengen.
34
Klimaat/economie: ingekomen mail inwoner
35
Bereikbaarheid/Erfgoed: Reactie OV IJmond op verbinding A8 - A9 Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
36
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen brief Rover, vereniging van reizigers in het openbaar vervoer (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
37
Mobiliteit: Vaststelling partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 (A-agenda cie. M&B 14-02-2022)
In overleg met de grondeigenaren en de gemeente Waterland is de ligging van het kavelpad naar de Molenkade 2 te Katwoude, zoals dat is bestemd in het eerder vastgestelde en onherroepelijk geworden provinciaal inpassingsplan N247 (hierna het PIP), gewijzigd. Met de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan wordt voorzien in een bestemmingswijziging, zodat de gewijzigde ligging van het aan te leggen kavelpad Molenkade 2 wordt bestemd als ‘Verkeer’ en de oude ruimtereservering uit het onherroepelijke PIP N247 weer als ‘Agrarisch’ word bestemd.
38
Waterstof/OD NZKG/OD NHN: Position papers hydrogen Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Noord-Holland Noord (NHN) (c-agenda RWK 7-2-2022 & NLG 7-2-2022)
De Provincie Noord-Holland ziet waterstof als essentieel onderdeel van onze verduurzamingsstrategie. Waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen. Ook vanuit economisch perspectief en het behoud van werkgelegenheid is het inzetten op waterstof in Noord-Holland van groot belang. Om die reden hebben GS in oktober vorig jaar een waterstofstrategie vastgesteld waarmee GS de ontwikkeling van de waterstofmarkt willen ondersteunen. De ambities en beoogde ontwikkelingen van de waterstofmarkt in de provincie Noord-Holland is beschreven in position papers. Zowel de regio Noordzeekanaalgebied als de regio Noord-Holland Noord hebben hun ambities, mogelijke groeipaden en verduurzaming- strategie in regionale position papers beschreven.
39
Wonen: Samenwerkingsovereenkomst Wonen gemeente Den Helder - provincie Noord-Holland (c-agenda RWK 7-2-2022)
Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder hebben beide taakstellingen en doelen die zij willen behalen. In deze Samenwerkingsovereenkomst Wonen hebben gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland afspraken gemaakt op de thema’s huisvesting buitenlandse werknemers, reguliere woningbouw en het huisvesten van statushouders en asielzoekers.
40
Mobiliteit, Ruimte, Klimaat: Reactie Afslag A9, Zandzoom, Groene straten inzake zienswijze bij gemeente Heiloo (c-agenda RWK 10-1-2022 & M&B 17-10-2022)
41
Leefbaarheid, gezondheid & milieu: Brief publicatie RIVM onderzoek IJmond
42
Leefbaarheid, gezondheid & milieu: ingekomen mail over gebruik schadelijke stoffen
43
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen brief Keuze voor Golfbaanvariant bij A8 A9 onbegrijpelijke beslissing (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
44
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen brief winkeliersvereniging DOKA over verkeersproblematiek Krommenie (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
45
Bereikbaarheid/Erfgoed: Brief Platform Krommenie over A8-A9 (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
46
Bestuur: Brief Turkse Arbeidersvereniging in Nederland inz. plannen Kabinet Rutte IV (c-agenda EFB 14-2-2022)
47
Financiën: Brief ministerie BZK inz. Toezichtregime 2022 Noord-Holland (C-agenda EFB 14-2-2022)
48
Bereikbaarheid: Ingekomen mail EVOFENEDEX mede namens VNO NCW Wet en TLN over Landschapsplan SvA A8-A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
49
Bereikbaarheid: Ingekomen mail bewonersvereniging Noorderveenweg - Assendelft over A8 - A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
50
Landbouw: Brief Gemeenteraad Hollands Kroon - zorgen t.a.v. plannen Wieringermeer (C-agenda NLG 07-02-2022)
51
Bereikbaarheid: Bericht van Landschap Noord-Holland voor commissieleden M&B - A8-A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
52
Fauna: Brief Bezwaarschrift tegemoetkoming faunaschade (C-agenda NLG 07-02-2022)
53
Landbouw: Brief GS aan PS inzake Gemeenschappelijk landbouwbeleid Indiening Nationaal strategisch plan (C-agenda NLG 07-02-2022)
54
Luchtvaart: Beantwoording ORS KCCA over luchtvaart in relatie tot de CO2-impactanalyse Noord-Holland (C-agenda M&B 17-01-2022)
55
Natuur: Brief Reactie op haalbaarheidsstudie Deltares Achteroevers Wieringermeer (C-agenda NLG 07-02-2022)
Beste Raadsgriffiers en gedeputeerde,
Op 17 november stuurde GS een brief en het Haalbaarheidsonderzoek Plan Achteroevers van Deltares naar GS. Dit als antwoord op de door GS gevraagde haalbaarheidsstudie naar het “Onderzoek Binnendijkse Achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek” (motie 115-2021).
In deze factsheet reageren Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieu Noord Holland en Vogelbescherming Nederland graag op deze brief en studie.
Wilt u deze factsheet svp doorgeleiden naar de commissies.
56
Omgevingswet/ Water: Brief ministerie Wijkwaterstaat Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen (C-agenda NLG & RWK 07-02-2022)
57
Water: Brief Beëindiging onderzoek vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal en afwikkeling zienswijzen (C-agenda NLG 07-02-2022)
58
Klimaat/energie: ingekomen stuk reactie op haalbaarheidsstudie Deltares Plan Achteroever
59
Omgevingswet: Nieuwsbrief programma team omgevingswet