link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 28 september 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Miriam van Meerten-Kok
Toelichting: Voorafgaand aan de vergadering zal van 18.00 uur tot 18.40 uur een technische briefing over Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) worden gehouden in de Statenzaal.

Deze commissievergadering is openbaar. Vanwege corona is de toegankelijkheid van de commissievergaderingen tijdelijk beperkt.
U kunt bij de commissie inspreken. Dat kan over onderwerpen die op de agenda staan. Over andere onderwerpen kan dat tijdens het inspreekhalfuur. Om in te spreken moet u zich een werkdag van tevoren en vóór 15.00 uur aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl.

U kunt alleen zelf, en alleen tijdens uw inspreekbeurt, bij de vergadering aanwezig zijn. Let op: de vermelde starttijden van agendapunten zijn richttijden. Als er geen of weinig insprekers zijn voor het inspreekhalfuur dan kan een agendapunt eerder beginnen.

De publieke tribune is tijdelijk gesloten.

Belangstellenden wordt verzocht de commissie online te volgen via: https://noord-holland.stateninformatie.nl. De vergadering terugkijken kan ook.
Voor belangstellenden die toch naar het Provinciehuis willen komen is een aparte ruimte ingericht. Vanwege de beperkte plaatsen dient u  zich wel aan te melden. Dat kan tot een werkdag van tevoren, vóór 15.00 uur via de op de website: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale\_Staten/Statencommissies
Daarna ontvangt u bericht of u kunt komen.

.
Bundel:
pdf Agendabundel (58.1MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing NIKG (met uitnodiging van cie. EFB) 18.00-18.40 uur
1 19:00
Opening en mededelingen
2 19:05
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en lijsten moties en toezeggingen
2.a 19:10
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
3 19:15
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren
4 19:45
Rondvraag gedeputeerde Pels (Circulaire Economie, NZKG en (Zee)havens)
5
B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
5.a 19:50
Afdoen moties
5.a.1
Afdoeningsvoorstel M30-2019 OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer
In Zaanstreek-Waterland is de Vervoerregio Amsterdam (VRA) de opdrachtgever voor het openbaar vervoer. Op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten GS gevraagd om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Programma van Eisen (PvE) van de OV-concessie Zaanstreek-Waterland, en de VRA te verzoeken om de minimale frequentie van de buslijnen naar Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan de verbindende buslijnen. Mede als gevolg van onze zienswijze is het definitieve PvE aangepast. Inmiddels heeft de VRA, vanwege de coronacrisis, deze aanbesteding stopgezet.
5.a.2
Afdoeningsvoorstel M54-2020 motie buurtbussen
In bijgaande brief (zie ook C-agenda Mobiliteit van vandaag) is het afdoeningsvoorstel van GS voor M54-2020 geel gearceerd.
De commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen, waarna de motie via het presidium zal worden afgedaan in PS.
5.b 20:20
Concept-Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland d.d. 24 augustus 2020
Als onderdeel van de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord wordt er een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) opgesteld om de mobiliteit in de provincies Noord-Holland en Flevoland te verduurzamen. Dit eerste concept RMP wordt ter bespreking aan Provinciale Staten aangeboden.
6 21:50
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur en Luchtvaart)
7 21:55
Sluiting
8
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
8.a
Actualiteiten coronacrisis in de OV-concessies (C-agenda M&B 28-09-2020)
De impact van de coronacrisis op het openbaar vervoer is groot. GS informeren PS over de actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de OV-concessies in Noord-Holland.
8.b
Herstel bruggen Krommenie (C-agenda M&B 28-09-2020)
De bruggen Krommenie liggen over de Nauernasche Vaart, in de N203 in de gemeente Zaanstad en zijn belangrijk voor zowel vaar- als wegverkeer. De bruggen zijn aan het eind van hun levensduur. In 2018 is levensduur verlengend onderhoud aan de bruggen verricht. De provincie Noord-Holland onderzoekt nu hoe en wanneer de vervanging/renovatie van de bruggen Krommenie gaat plaatsvinden.
8.c
Ontwerp Provinciaal Inpassing Plan (PIP) Cruquiusbrug (C-agenda M&B 28-09-2020)
Met de projectpartners (Hoogheemraadschap Rijnland, Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Heemstede, Gemeente Haarlemmermeer) heeft de Stuurgroep op 18 oktober 2018 het Masterplan Cruquiusbrug vastgesteld. Het Masterplan voorziet o.a. in het verbreden van de brug richting Heemstede en een nieuwe fietsonderdoorgang. Doordat de bredere nieuwe brug en de nieuw aan te leggen fiets-onderdoorgang niet passen binnen de huidige bestemmingsplannen, moeten er wijzigingen in deze bestemmingsplannen van de gemeenten worden doorgevoerd. In overleg met de projectpartners is gekozen om door de provincie een Provinciaal Inpassing Plan (PIP) op te stellen.
8.d
Wob-verzoek inzake reconstructie Houtplein (C-agenda M&B 28-9-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagdeinformatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
8.e
Brief ANWB, reactie ANWB op concept-RMP Noord-Holland en Flevoland (C-agenda M&B 28-09-2020)
8.f
Mail St. Freedom of Mobility (C-agenda M&B 28-09-2020)
8.g
Brief Rocov-NH (C-agenda M&B 28-09-2020)
8.h
Ingekomen mails Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (C-agenda M&B 28-09-2020)
8.h.1
BO-MIRT / AO Spoor spanningssluizen de ontwerpfout van de HSL-Zuid lessen voor de Lelylijn en HSL Amsterdam - Groningen - Hamburg
8.h.2
BO-MIRT / AO spoor context Lelylijn, Wunderline, Nedersaksenlijn en trein Amsterdam - Berlijn en HSL Amsterdam - Groningen - Hamburg
8.h.3
MIRT/ Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 context Lelylijn Groningen - Amsterdam in 60 minuten per trein
8.h.4
Shift air to rail context Lelylijn tot en met Hamburg en Amsterdam - Berlijn
8.h.5
BO-MIRT advies van de RLI over internationaal spoor
8.h.6
Aansluiting op Duitsland
8.h.7
Nieuwe TEN-T agenda als onderdeel 'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040'