link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 15 maart 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Eric Jensen
Toelichting: 09-03-2021:
Op verzoek van de SP is agendapunt 5.c. aan de B-agenda toegevoegd Brief GS met advies PelsRijcken over de RES.
08-03-2021:
Toegevoegd C-agendapunten 9.a., 10.g., 10.h.

I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
Leden van de commissie krijgen hiervoor een aparte uitnodiging met vergaderlink.

De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl

Ook is het mogelijk om (online en digitaal) in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 maart tot 15.00 uur) bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Voor deze vergadering geldt de spreektijdregeling voor 3 vergaderuren.

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (102MB)
Algemene documenten:

0 18:15
Kennismaking PARK
Kennismaking met en presentatie van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), de heer Steven Slabbers

Na een korte presentatie van ca. 10 minuten kunnen de commissieleden vragen stellen en in gesprek gaan over de rol van de PARK in het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland
1 18:45
Opening en mededelingen
In de bijlage een toelichting van de Dag Ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland. Deze dag wordt in september georganiseerd door de PARK.
Gevraagd wordt om een bijdrage van een aantal Statenleden uit de commissie Ruimte Wonen en Klimaat als co-referent bij de thema's die deze dag aan de orde komen.
2 18:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 18:55
Inspreekhalfuur
4 19:25
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
5
B-Agenda Klimaat en Energie
5.a 19:30
Energie: Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van Zwanenburg (B-agenda RWK 15-03-2021)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 2 februari 2021 per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie langs de A9 ten zuiden van Zwanenburg. Voordat GS besluiten het gebied aan te wijzen, worden de plannen voorgelegd aan de commissie Ruimte, Wonen, Klimaat.
De leden van de commissie kunnen met elkaar en de gedeputeerde het voorliggende plan bespreken en aandachtspunten meegeven voordat GS het definitieve besluit neemt.

Er heeft zich één inspreker aangemeld bij dit agendapunt.
5.a.1
(Schriftelijke) inspreekbijdragen
5.b 20:10
Energie: PBL Analyse concept-RES Nationaal Programma RES (C-agenda RWK 15-03-2021 - op verzoek van JA21 naar B-agenda)
Op verzoek van de fractie JA21 wordt dit agendapunt geagendeerd voor bespreking op de B-agenda.
5.c 21:10
Energie: Advies PelsRijcken over de RES (C-agenda RWK 15-03-2021 - op verzoek van SP naar B-agenda)
Op verzoek van de fractie SP verplaatst van de C- naar de B-agenda ter bespreking in de commissie.
De SP heeft een behandelvoorstel aangeleverd.

GS hebben PS het advies van PelsRijcken over de RES toegezonden. Dit advies gaat over de doorvertaling van de RES in omgevingsinstrumenten, de milieueffectrapportage, (financiële) participatie en het Verdrag van Aarhus.

De commissie kan n.a.v. het behandelvoorstel van de SP met elkaar en de gedeputeerde de brief en bijlagen bespreken.
6 21:40
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
7 21:45
Sluiting
8
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
8.a
Wonen: Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond (C-agenda RWK 08-03-2021)
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw, programmering en de fasering van woningbouwplannen. Het woonakkoord voor Zuid-Kennemerland/IJmond is de tweede van een nieuwe afsprakenreeks tussen de regio’s en de provincie. Dit woonakkoord bestaat uit twee delen: het bestuursakkoord met de gezamenlijke woonopgaven, en de uitvoeringsagenda met de afspraken en acties.
8.b
Stand van zaken Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland (C-agenda M&B -leidend- 22-03-2021 en C-agenda RKW 15-03-2021)
Provincie Noord-Holland heeft met NS afgesproken om samen met gemeenten en Vervoerregio Amsterdam voor een aantal spoorcorridors (spoorlijnen) een Regionale Ontwikkelagenda op te stellen. Doel van de Regionale Ontwikkelagenda is om ontwikkelingen rondom OV-knooppunten (stationsgebieden), bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en het openbaar vervoer, in samenhang te bekijken en te versterken. In een brief informeren Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten over de stand van zaken.
8.c
Milieu / Ruimte: Vergunningplicht en bevoegdheidsverdeling Mircosoft-datacenters Hollands Kroon (C-agenda NLG 15-03-2021 & RWK 15-03-2021)
Bij de ontwikkeling van datacenters in Hollands Kroon zijn vanuit onze provinciale rol vijf thema’s belangrijk: waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact, economische waarde en mobiliteit. Het college zet de haar beschikbare instrumenten in om deze belangen te behartigen. Daarnaast is er onduidelijkheid over wie bevoegd gezag voor de Micorsoft-datacenters in Hollands Kroon. Het advies van de huisadvocaat Pels Rijcken heeft niet de gewenste duidelijkheid gebracht. Het college stelt zich op het standpunt dat GS bevoegd gezag is. Het college wil zo, uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties.
9
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
9.a
Omgevingsverordening: Reactie op Omgevingsvisie Amsterdam (C-agenda RWK 15-03-2021)
Het college van B&W van Amsterdam heeft het ontwerp van haar Omgevingsvisie ter inzage gelegd met de mogelijkheid hierop te reageren. Gelet op de gedeelde opgaven en ambities versturen wij aan het gemeentebestuur van Amsterdam een reactie op dit ontwerp.
10
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
10.a
Energie: Nieuwsbrief Nationaal Programma RES - editie februari 2021 (C-agenda RWK 15-03-2021)
10.b
Energie: Overzicht Bijeenkomsten RES 1.0 in Noord-Holland Noord (C-agenda RWK 15-03-2021)
10.c
Energie: Raads- en Staten- informatiebrief RES NHN - 15-02-2021 (C-agenda RWK 15-03-2021)
10.d
Financiën / co2: Brief GS inz. voortgang ontwikkeling impact analyse (C-agenda cie NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021; cie EFB leidend).
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken wordt de impact- analyse van ons beleid op de CO2-uitstoot en welzijn en welvaart aangekondigd. GS informeren PS over de stand van zaken met deze impact-analyse.
10.e
Energie: Aanvraag opsporingsvergunning geothermie Amsterdam e.o. (C-agenda RWK 15-03-2021)
De provincie Noord-Holland doet samen met de gemeente Amsterdam en warmtebedrijven Vattenfall en Eneco een (concurrerende) aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte bij het ministerie van EZK, voor het gebied Amsterdam en directe omgeving. Dit naar aanleiding van de aanvraag opsporingsvergunning die eind november door een partij is gedaan voor een groot deel van de zuidelijke MRA. Deze (concurrerende) aanvraag heeft tot doel voldoende voortgang te behouden in de aardwarmte-ontwikkelingen in dit gebied en te komen tot veilige, efficiënte en betaalbare exploitaties. Zodra er voldoende bekend is over de ondergrond zal de opsporingsvergunning onder transparante selectiecriteria worden overgedragen aan geschikte marktpartijen voor de winning van de warmte.
10.f
Energie: Ingekomen mail over Bio brandstof centrale Diemen (C-agenda RWK 15-03-2021)
Dit betreft de geanonimiseerde versie.
Voor Statenleden is de niet-geanonimiseerde versie in te zien in de afgeschermde agenda 'ingekomen stukken met naw-gegevens' in iBabs.
10.h
Energie: Definitieve opdrachtverstrekking lijnenplan MRA SCAN-onderzoek aardwarmte (C-agenda RWK 15-03-2021)
In het landelijke SCAN-project wordt onderzoek gedaan naar de potentie van de ondergrond voor aardwarmte. Met Energie Beheer Nederland (EBN) en het ministerie van EZK is overeengekomen om via het SCAN-project voor het MRA-gebied aanvullend seismisch onderzoek te doen (‘aanvullende lijnen’), te financieren door de provincies Flevoland en Noord-Holland. Nadat afgelopen zomer vertraging is opgetreden als gevolg van de Corona-maatregelen, is nu de definitieve opdracht gegund aan EBN voor uitvoering van dit onderzoek. De opdracht wordt uitgevoerd tussen voorjaar 2021 en voorjaar 2022.
11
C-agenda Algemeen
11.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 46 (C-agenda alle commissies maart)
11.b
Europa: Brief GS aan PS inz. Rapportage Europese samenwerking Randstadprovincies (C-agenda alle commissies maart 2021); u kunt de rapportage als achtergrondinfo gebruiken in het proces om te komen tot een nieuwe Europastrategie
De vier Randstadprovincies werken in Brussel samen op Europese dossiers. Zij signaleren nieuwe beleidsontwikkelingen en analyseren voorstellen. De Randstadsamenwerking in Brussel stelt jaarlijks een rapportage op over de werkzaamheden van het afgelopen jaar met een doorkijk naar het komende jaar.
11.c
IPO: IPO Meerjarenraming 2022-2024 (zie vraag aan leden PS in nieuwsmail van 3 maart 2021; C-agenda's NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021)