Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID36
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 27-06-2017 > 6 AANGENOMEN Kadernota 2018 (aanvang 15.00 uur)
Datum indiening6/27/2017
TitelM6.5B - Van ziekenhuis naar jongerenhuis - CDA
StatusDeels uitgevoerd
RaadsledenSpek, T.A.
PortefeuillehouderRekom, van L.
ToelichtingRoept het college op: Alles in het werk te stellen dat de gemeente de regie krijgt om op deze locatie – al dan niet tijdelijk – huisvestingsmogelijkheden te realiseren, ook voor de doelgroep jongeren, op de locatie van het Albert Schweitzerziekenhuis in Sliedrecht, en daar uiterlijk 1 oktober over te rapporteren aan de Raad.
Einddatum
Stand van zaken14 maart 2018: CIB en ab herbestemming locatie Albert Schweitzer Ziekenhuis en By 1 en By 2 toegevoegd. CIB 13mrt18: Zie CIB follow up begrotingsbehandeling dd 5dec17. NOG UIT TE VOEREN: Stedenbouwkundige voorwaarden dienen nog met de raad gedeeld te worden. In de motie "van ziekenhuis naar jongerenhuis" roept de raad het College op om alles in het werk te stellen om op de locatie Albert Schweitzerziekenhuis al dan niet tijdelijk jongerenhuisvesting te realiseren. Met betrekking tot de stand van zaken op dit onderwerp kunnen wij u melden dat het College voornemens is de volgende tekst op te nemen in de stedenbouwkundige randvoorwaarden. "Voor de wooneenheden wordt in eerste instantie uitgegaan van zelfstandige appartementen voor starters en/of senioren. Bijbehorende noodzakelijke voorzieningen bij zorgwoningen zijn uiteraard toegestaan. Voor wat betreft de starterswoningen staat de gemeente Sliedrecht het 'community idee' voor. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van jongerenhuisvesting die in principe als tijdelijk moet worden gezien en waarbij jongeren bereid moeten zijn om iets voor de maatschappij te betekenen. Gedacht kan worden aan een het leveren van een vrijwillige bijdrage m.b.t. ouderzorg. Het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen is logischerwijs wenselijk."
Datum afdoening
Bijlage(s)M6.5B - Van ziekenhuis naar jongerenhuis
CIB follow up begrotingsbehandeling 2018
ab - CIB herbestemming locatie Albert Schweitzer Ziekenhuis
CIB herbestemming locatie Albert Schweitzer Ziekenhuis
By 1 - Nota van uitgangspunten Ziekenhuisterrein
By 2 - Plangebied Ziekenhuisterrein