Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID52
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 09-04-2019 > 15.M.1 AANGENOMEN - M15-1 Motie SGP-ChristenUnie: oproep tot samenwerking in de voorbereiding voor de aanpassing van de GRD
Datum indiening4/9/2019
TitelM15.1 Oproep tot samenwerking in de voorbereiding voor de aanpassing van de GRD
Status
RaadsledenPaas, J.C.
PortefeuillehouderJ.M. de Vries
ToelichtingOm in de Drechtsteden, in samenwerking met de 6 andere colleges, te komen tot een voortvarende start van werkgroep met trekkers op de themá's wonen, werk en mobiliteit en daarmee vorm te geven aan de uitvoering van de groeiagenda en binnen de Drechtsteden afstemming te zoeken tussen bestuurder en gemeenteraadsleden van de 7 gemeenten met als doel tot een breed gedragen voorstel te komen over der rol van de trekkers op regionale dossiers, de coördinatie en het aansporen van de uitvoering van de groeiagenda alsmede het vaststellen van visies en de formele borging via de Drechtraad in de geplande aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden per november 2019. Als startpunt hiervoor kunnen de diverse amendementen worden gebruikt.
Einddatum
Stand van zakenCIB 14mei21: ingek st 21104.De uitvoering van de Groeiagenda is meervoudig lokaal vormgegeven door het instellen van bestuurlijke werkgroepen inclusief een bestuurlijk trekker op de thema's wonen, werken, mobiliteit en energie. Deze werkgroepen vergaderen maandelijks tijdens de Drechtstedendinsdag. Op inhoud zijn door de lokale raden de boven-lokale Opgavebladen van de Groeiagenda vastgesteld. In Sliedrecht op 11 februari 2020. Formele afspraken over de samenwerking in het ruimtelijk-economische domein over o.a. organisatie, planning, monitoring en verantwoording zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst 'Ruimtelijke Economie'. Deze is door het college op 21 april 2020 vastgesteld, waarna de raad via een CIB hierover is geïnformeerd. De tekst van de GRD is nog niet aangepast. Dit traject loopt nog onder meer in afwachting van de discussie over de samenwerking in het sociaal domein. Deze procedure vindt naar verwachting in de 2e helft van 2020 plaats. De colleges hebben hiervoor op 27 oktober 2020 een principe-besluit genomen dat momenteel wordt voorgelegd aan de lokale raden. Aanpassing van de GR tekst vindt later in 2021 plaats.
Datum afdoening
Bijlage(s)190409 M15 Motie oproep tot samenwerking in de voorbereiding voor aanpassing GRD
210121 Stavaza 21jan21 behorende bij motie 15.1 Samenwerking GRD.docx