Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Moties - aangenomen


« Terug


ID66
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 27-10-2020 > 12.M.1A AANGENOMEN M12.1A - Motie vreemd aan de orde van de dag - D66 - Afvalwaterakkoord
Datum indiening10/27/2020
TitelM12.1A -Afvalwaterakkoord
Status
RaadsledenMunck, de R.B.
PortefeuillehouderT.A. Spek
ToelichtingVerzoekt het college: 1. samen met het waterschap Rivierenland te komen tot een afvalwaterakkoord waarin bestuurlijk de samenwerking tussen gemeente en waterschap met betrekking tot de afvalwaterketen wordt bevorderd, afgestemd en vastgelegd; 2. in dit afvalwaterakkoord op te nemen om gezamenlijk te controleren wat (illegaal) op de riolering wordt geloosd en extra maatregelen vraagt voor zuivering; 3. samen te werken op het monitoren, opsporen en handhaven van illegale lozingen op de riolering; 4. samen te werken met het uitgangspunt het doel te bereiken tegen de laagst maatschappelijke kosten en hiervoor in het afvalwaterakkoord een overzicht van de kosten en kostendekkingsplan op te nemen; 5. het afvalwaterakkoord aan de raad ter kennisname aan te bieden in 2021;
Einddatum
Stand van zaken14mei21 CIB ingk st 21104 21jan21 CIB afdoen moties en toezeggingen: Stavaza: De uitwerking van deze motie nemen we mee in het actualiseren van het BRP en het GRP. Daarbij is het waterschap ook intensief betrokken. Bij dat actualiseren zal moeten blijken in hoeverre er koppelkansen liggen met een op te stellen waterakkoord. Waar mogelijk nemen we dat in genoemde documenten op. Zo niet dan zullen we separaat tot een afvalakkoord komen.
Datum afdoening
Bijlage(s)M12.1A motie D66 - Afvalwaterakkoord.pdf