Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen


« Terug


ID11
AgendapuntBOB Besluitvormende vergadering 13-03-2018 > 11.A.1 AANGENOMEN A11-1 Amendement SGP-ChristenUnie - zienswijze meerjarenperspectief jeugdhulp
TitelA11.1 Amendement SGP-CU Zienswijze meerjarenperspectief Jeugdhulp
StatusUitgevoerd
RaadsledenMeeuwen, van P.H.G.
PortefeuillehouderVisser-Schlieker, G.J.
ToelichtingOndergetekende stelt voor de in het concept raadsbesluit onder beslispunt 3 genoemde zienswijze (bijlage 1 bij het raadsvoorstel) te wijzigen als volgt. In de zienswijze de volgende tekst toe te voegen: 'Wij missen in het Meerjarenperspectief ruimte om te experimenteren met een alternatief zorgaanbod. Hierbij vragen wij vooral aandacht voor een domein overstijgend aanbod, waarbij de zorgvraag centraal wordt gesteld. In de praktijk worden mensen nog te veel van het kastje naar de muur gestuurd en er wordt nog te vaak zorg geboden die niet het meest passend is bij de zorgvraag. Dit komt omdat er te weinig aandacht is voor de “3D gedachte”, waarbij we toewerken naar ontschotting van het hulp- en ondersteuningsaanbod, ook in financiële zin. Het rijk heeft het budget immers ook ontschot. Om die reden vinden wij dat in het Meerjarenperspectief ruimte moet worden gemaakt om lokaal te experimenteren met innovatie van het zorgaanbod. Hierbij denken wij aan een volledig ontschot aanbod, waarbij bovendien de zorgvraag centraal staat. Wij vragen ruimte om binnen een lokale pilot middelen vrij in te kunnen zetten voor een volledig vraaggericht, ontschot zorgaanbod. Door het aanbod binnen deze pilot af te zetten tegen het "reguliere aanbod" in een vergelijkbare situatie kunnen we meer inzicht verkrijgen in het effect van een vraaggericht zorgaanbod versus het huidig beleid.'
Bijlage(s)A11.1 SGP-CU Zienswijze meerjarenperspectief jeugdhulp