Moties


« Terug


ID2739
OnderwerpMotie RES: Meer initiërende rol provincie
InhoudPS roepen het college van Gedeputeerde Staten op: - in het vervolgtraject van de RES een meer initiërende rol te nemen daar waar een zorgvuldige afweging in het geding komt.
NummerM104-2021
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Koyuncu, S. (DENK)
FractiePVDD, PVDA, DENK
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: D66, FVD, PVV, Fractie Baljeu, VVD (1 lid) Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS13-04-2022 Wij verwachten u na de zomer, gelijktijdig met de eerste jaarlijkse voortgangsmonitoring van het RES Uitvoeringsprogramma, per brief te kunnen informeren over de voortgang van deze motie. 04-01-2022 Het voorstel tot afdoen van deze motie wordt besproken in de commissie van 10 februari 2022. 04-11-2021 Het is primair een taak van de gemeente om af te stemmen met buurgemeenten. Dit gebeurt ook steeds meer nu zoekgebieden concreter worden. Ambtelijk en bestuurlijk brengt de provincie dit punt in verschillende gremia in. Dit heeft ertoe geleid dat in het RES-uitvoeringsprogramma procesafspraken zijn gemaakt omtrent afstemming tussen buurgemeenten. Daarnaast pakken we op verzoek van specifieke gemeenten een rol om de dialoog en afstemming tussen buurgemeentes en andere belanghebbenden te faciliteren (bv bij Holendrecht en het Geingebied).
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er onvoldoende steun onder de indieners of een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM104-2021 AANGENOMEN.pdf