Moties


« Terug


ID2712
OnderwerpMeer laadpalen
InhoudPS dragen het college van GS op:  - te bekijken in welke provinciale programma’s het aanleggen van publieke oplaadpalen ingepast kan worden om de groei van het aantal laadpalen aan te jagen, zoals het HIRB-programma voor verduurzaming van bedrijventerreinen.
NummerM179-2020
StatusAangenomen
IndienerKanik, E.B. (D66)
Mede-indiener
FractieD66
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: FvD, PVV, fractie Baljeu Voor: Overige fracties ( afwezig: fractie DENK)
Datum PS11/9/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS01-04-2021 Inmiddels zijn er 7000 publieke laadpunten gerealiseerd. Laadpalen worden geplaatst wanneer er voldoende gebruik van de laadpaal kan worden verwacht. Plaatsing van laadpalen volgt de vraag. Naast de publieke laadpalen heeft MRA-E het initiatief genomen om in beeld te brengen wat er aan laadinfrastructuur nodig is om het elektrificeren van alle gebruikersgroepen. Het gaat om Taxi's, goederendistributie, bussen, doelgroepenvervoer, zakelijke- en private rijders. Met de netwerkbeheerder wordt in beeld gebracht wat dat betekent voor de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. 01-04-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 30-03-2021: Besluit: 1. De Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 vast te stellen; 2. De Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021te publiceren in het Provinciaal Blad; 3. Aan PS voor te stellen met de vaststelling van de Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 motie 179-2020 over laadpalen als afgedaan te beschouwen; 4. Provinciale Staten te informeren middels inliggende brief. 07-01-2021 In de motie wordt verwezen naar MRA-E met betrekking tot uitrol publieke laadinfra voor personenvoertuigen. Daarvoor zijn al meer dan 6000 laadpunten gerealiseerd en wordt de plaatsing van nog eens 20.000 laadpunten uitgevoerd. Met betrekking tot laden op privé terrein voor particulieren en/of bedrijven wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld. Begin 2021 kunnen we daar concrete maatregelen benoemen zodat ook daar voldoende laadinfra beschikbaar komt. De werkzaamheden van MRA-E worden / zijn vastgelegd in een jaarlijks opgesteld werkprogramma.
Voorstel Presidium22-04-2021: commissie EFB stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 01-04-2021: voorstel Presidium volgt na behandeling afdoeningsvoorstel in cie EFB van 22 april.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 17-05-2021
AgendapuntPS-vergadering 09-11-2020 > 9.1 Ingediende moties en amendementen bij Begroting
Afgedaan met tekst
BijlageM179-2020 -AANGENOMEN-