Moties


« Terug


ID2721
OnderwerpMotie gebiedscoöperaties
InhoudPS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: 1. Een quick scan te laten uitvoeren naar: - de mogelijke waarde van samenwerkingsallianties zoals gebiedscoöperaties voor de uitvoering van de Voedselvisie - de condities die voor goed functioneren van dit soort samenwerking nodig zijn - locaties waar initiatieven zijn om te komen tot samenwerkingsallianties tussen meerdere partijen inclusief bewoners of deze al bestaan 2. Met gebruikmaking van de uitkomsten van de quick scan in het uitvoeringsplan tenminste 2 pilots voor samenwerkingsallianties en/of gebiedscoöperaties aan te jagen en/of te ondersteunen.
NummerM11-2021
StatusAangenomen
IndienerCardol, M.T. (GroenLinks)
Mede-indienerKapitein, A.C. (D66)
Jellema, A.A.J. (PvdA)
Smaling, E.M.A. (SP)
Koyuncu, S. (DENK)
FractieGroenLinks, D66, PvdA, SP, DENK
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, FVD, PVV, Fractie Baljeu Voor: overige fracties. Afwezig: 50plus/PvdO
Datum PS2/1/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS 16-06-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 15-06-2021: Met de uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 worden verschillende projecten en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen uit de voedselvisie: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt een bedrag van ruim € 3.7 miljoen beschikbaar gesteld. Besluit GS d.d. 15-06-2021: 1. De ‘Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022’ vast te stellen; 2. Met brief Provinciale Staten te informeren over de inhoud van deze uitvoeringsagenda; en 3. Aan Provinciale Staten voor te stellen de moties, M7-2021, M9-2021 en M11-2021, als afgedaan te beschouwen. 01-06-2021 Deze motie wordt uitgevoerd via de uitvoeringsagenda van de voedselvisie 01-04-2021 De motie wordt uitgewerkt, verwachte reactie van GS aan PS is mei 2021. 17-03-2021 Over de uitvoering van de motie wordt u geïnformeerd bij de uitvoeringsagenda van de Voedselvisie, welke is voorzien in juni in de commissie NLG.
Voorstel Presidium31-08-2021: cie NLG van 30-08-2021 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 16-06-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst nog aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 13-09-2021
AgendapuntPS-vergadering 01-02-2021 > 9 Voedselvisie 2020-2030 (VD-01).
Afgedaan met tekst
BijlageM11-2020 AANGENOMEN