Moties


« Terug


ID2819
OnderwerpMotie Uitwerken Aanvalsplan Landschapselementen
InhoudPS verzoeken GS: - het Aanvalsplan Landschapselementen uit te werken in provinciaal beleid; - daarbij de 10% groenblauwe dooradering conform de ambitie van het NPLG als ondergrens te hanteren.
NummerM243-2022
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indiener
FractiePvdD
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties Afwezig: 50 plus/PvdO, DENK
Datum PS11/21/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS05-06-2023 De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het PPLG. 02-06-2023, uit besluitenlijst GS d.d. 23-05-2023: De provincie Noord-Holland werkt aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG is een provinciale, integrale uitwerking van de nationale opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem en klimaat. Deze opgaven staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en vloeien voort uit Europese of mondiale verplichtingen. In aanvulling hierop bevat het PPLG ook een uitwerking van provinciale doelen, zoals voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. Zo omvat het PPLG alle nationale en provinciale opgaven voor het landelijk gebied. Besluit GS: 1. De concept-startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) vast te stellen; 2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 3. De concept-startversie PPLG en de Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten aan te bieden voor een richtinggevende bespreking; 4. Provinciale Staten te verzoeken de volgende moties als afgedaan te beschouwen: 107-2019, 151-2022, 238-2022, 241-2022, 243-2022, 244-2022 en 20-2023; 5. Aan Provinciale Staten voor te stellen het Natuurbeheerplan in de toekomst door Gedeputeerde Staten te laten vaststellen. 20-01-2023 De uitwerking van deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het PPLG.
Voorstel Presidium02-06-2023: de interim commissie van 01-06-2023 waarin de concept startversie van de PPLG is besproken, stemt in met het afdoen van moties M107-2019 / M151-2022 / M229-2022 / M241-2022 / M243-2022 / M244-2022 en M20-2023. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 10-07-2023
AgendapuntPS-vergadering 21-11-2022 > 16 Programma Natuurnetwerk 2023 (VD-60).
Afgedaan met tekst
BijlageM243-2022 AANGENOMEN.