Moties


« Terug


ID2822
OnderwerpMotie Ondersteuning “warme kamers” in Noord-Holland
InhoudPS verzoeken GS: • 75.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van de ondersteuning van organisaties die een warme kamer willen realiseren, o.a. ter (gedeeltelijke) compensatie van de extra kosten; • met organisaties die betrokken zijn bij dit soort initiatieven, zoals Dorpswerk Noord-Holland, het Leger des Heils en sportorganisaties in overleg te treden over de beste manier om deze ondersteuning te bieden; • deze uitgaven te dekken uit het restant budget uit het “Noodfonds sociale infrastructuur” (motie 41); • gemeenten in Noord-Holland te vragen in de verschillende kernen warme kamers mogelijk te maken, bijvoorbeeld door maatschappelijk vastgoed open te stellen,
NummerM251-2022
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerHeijnen, D.G. (CDA)
Groot, J.M.E. de (SP)
Geffen, van G.H. (N-NH.)
FractieChristenUnie, CDA, SP, N-NH.
PortefeuillehouderKocken, R.
StemverhoudingTegen: VVD, D66, JA21, FvD, PVV. Voor: Overige fracties Afwezig: DENK
Datum PS12/19/2022
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS21-02-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 31-01-2023: Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de op 19 december 2022 aangenomen motie M251-2022 ‘Ondersteuning warme kamers in Noord-Holland’. Besluit GS: 1.Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet Bestuursrecht een incidentele subsidie € 75.000,- te verlenen aan Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg; 2. PS met bijgaande brief over dit besluit te informeren; 3. PS voor te stellen om de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 30-01-2023 Op 31 januari 2023 is een brief van GS aan PS verstuurd met het verzoek deze motie af te doen.
Voorstel Presidium21-02-2023: Commissie EFB van 20-02-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-03-2023
AgendapuntPS-vergadering 19-12-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM251-2022 AANGENOMEN.