Moties


« Terug


ID2740
OnderwerpMotie RES: Vogelvriendelijkere windmolens
InhoudPS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: • de effecten op mens en dier te onderzoeken van maatregelen om vogelslachtoffers door windmolens zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk zwart maken van een wiek of het installeren van een radarsysteem • te onderzoeken hoe dit soort maatregelen door de provincie gestimuleerd of afgedwongen kunnen worden; • daarover verslag te doen aan PS;
NummerM105-2021
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
Gielen, A. (GroenLinks)
Andel, W. van (CDA)
FractiePvdD, CU, PVDA, GL, CDA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: FVD Voor: overige partijen
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS04-01-2022 Het voorstel tot afdoen van deze motie wordt besproken in de commissie van 10 februari 2022. 04-11-2021 Windmolens hebben effect op natuur. Vogels en vleermuizen worden soms slachtoffer. De effecten op vogels en vleermuizen zijn relatief klein ten opzichte van andere bedreigingen zoals verkeer, hoogbouw, landbouw en huiskatten. Voor sommige soorten geldt echter dat windenergie een relatief grotere invloed heeft. Mede door de op 5 juli 2021 aangenomen motie Vogelvriendelijkere Windmolens werken we samen met het Rijk, NWEA, TenneT, Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en de Natuur en Milieu Federaties samen in een traject: de Natuurinclusieve Energietransitie. Een van de doelen van dit traject is om gericht onderzoek te doen om de kennis over vogels en vleermuizen waar mogelijk te vergroten en zodoende het aantal slachtoffers te verminderen. Verder participeren we in IPO-verband in het onderzoek wat in de Eemshaven gehouden gaat worden naar het toepassen van een zwarte wiek om vogelslachtoffers te verminderen. Over de voortgang van deze onderzoeken houden wij de Staten op de hoogte.
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er voldoende steun onder de indieners of was er een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 07-03-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM105-2021 AANGENOMEN.pdf