Moties


« Terug


ID2752
OnderwerpMotie Windturbines en gemeentegrenzen
InhoudPS dragen het College van Gedeputeerde Staten op • om, voor het geval dat gemeenten hun verschillen van mening niet bilateraal kunnen oplossen, vanuit de provinciale regiefunctie de Noord-Hollandse gemeenten gezamenlijke uitgangspunten op te laten stellen als onderling afsprakenkader hoe om te gaan met de planning van eventuele windturbines nabij gemeentegrenzen • om zich in te spannen om, indien deze situatie zich aan de provinciegrenzen mocht voordoen, met de aangrenzende gemeenten in onze buurprovincies over en weer tot vergelijkbare afspraken te komen • om tijdig vóór de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 in de commissie RWK, de resultaten aan Provinciale Staten te rapporteren.
NummerM127-2021
StatusAangenomen
IndienerGilse, van J.P.H.M. (VVD)
Mede-indienerKanik, E.B. (D66)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
Koyuncu, S. (DENK)
Smaling, E.M.A. (SP)
Berg, van den D.J. (JA21)
FractieVVD, D66, PvdA, DENK, SP, JA21
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: FvD, PVV Voor: Overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS13-04-2022 Wij verwachten u na de zomer, gelijktijdig met de eerste jaarlijkse voortgangsmonitoring van het RES Uitvoeringsprogramma, per brief te kunnen informeren over de voortgang van deze motie. 04-01-2022 Het voorstel tot afdoen van deze motie wordt besproken in de commissie van 10 februari 2022. 04-11-2021 Het is primair een taak van de gemeente om af te stemmen met buurgemeenten. Dit gebeurt ook steeds meer nu zoekgebieden concreter worden. Ambtelijk en bestuurlijk brengt de provincie dit punt in verschillende gremia in. Dit heeft ertoe geleid dat in het RES-uitvoeringsprogramma procesafspraken zijn gemaakt omtrent afstemming tussen buurgemeenten. Daarnaast pakken we op verzoek van specifieke gemeenten een rol om de dialoog en afstemming tussen buurgemeentes en andere belanghebbenden te faciliteren (bv bij Holendrecht en het Geingebied).
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er onvoldoende steun onder de indieners of een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM127-2021 AANGENOMEN.pdf