Moties


« Terug


ID2743
OnderwerpMotie ‘monitoring gezondheids - en veiligheidseffecten
Inhoudverzoeken het college: - In gesprek te treden met het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid over hoe de gezondheids - en veiligheidseffecten van windturbines gemonitored moeten worden.
NummerM112-2021
StatusAangenomen
IndienerKoyuncu, S. (DENK)
Mede-indienerAndel, W. van (CDA)
FractieDENK, CDA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: D66 Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS13-04-2022 Wij verwachten u na de zomer, gelijktijdig met de eerste jaarlijkse voortgangsmonitoring van het RES Uitvoeringsprogramma, per brief te kunnen informeren over de voortgang van deze motie. 04-01-2022 Het voorstel tot afdoen van deze motie wordt besproken in de commissie van 10 februari 2022. 04-11-2021 De snel gegroeide aandacht voor de gezondheidseffecten van windturbines raakt veel partijen. Gemeentes, Provincies, GGD’en en NP RES krijgen vragen uit de regio’s over gezondheid en windenergie, zeker nu de RES’en 1.0 met daarin zoekgebieden voor windenergie zijn vastgesteld. Om kennisontwikkeling en –deling te borgen is een ‘Procesteam Windenergie en Gezondheid’ opgericht. Het procesteam signaleert de vragen en benodigde onderzoeken op het dossier windenergie en gezondheid. Zo wordt het benodigde aanvullende onderzoek op dit moment in beeld gebracht. Leden Procesteam (trekker: EZK): NP RES, Provincies Noord en Zuid-Holland namens het IPO, EZK, IenW, RVO, VNG, GGD, RIVM, Expertisepunt.
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er onvoldoende steun onder de indieners of een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM112-2021 AANGENOMEN.pdf