Moties


« Terug


ID2753
OnderwerpMotie Toekomstbestendig energienet
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten, gezamenlijk met de verschillende stakeholders in kaart te brengen welke investeringen waar nodig zijn om het energienet in Noord-Holland toekomstbestendig maken.
NummerM133-2021
StatusAangenomen
IndienerBerg, van den D.J. (JA21)
Mede-indiener
FractieJA21
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: GL, D66, 1 lid van de PvdA. Voor: Overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS10-02-2022: Uit besluitenlijst GS 01-02-2022: Stand van zaken E-infra beleid en moties 133 en 141 De provincie Noord-Holland heeft in november 2020 beleid voor energie-infrastructuur vastgelegd in de nota “Bouwstenen adaptieve uitvoeringstrategie energie-infrastructuur 2020-2024”. Het beleid heeft tot doel op korte termijn het elektriciteitsnetwerk te versterken en daarmee de congestieproblematiek te verminderen en voor de lange termijn het toekomstig hybride energienetwerk van Noord-Holland te ontwerpen. Met deze voortgangsrapportage willen wij Provinciale Staten van Noord-Holland informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het energie-infrastructuur beleid. Besluit GS: 1. De voortgangsrapportage beleid Energie-infrastructuur Noord-Holland januari 2022 vast te stellen; 2. De brief aan te bieden aan PS waarbij de voortgangsrapportage wordt aangeboden en wordt verzocht om de moties M133 -2021 en M141-2021 als afgedaan te beschouwen. 12-01-2022 Q1 2022 kan PS een reactie van GS verwachten. 04-11-2021 Moties 133 en 141 worden samen opgepakt en middels een brief afgedaan naar PS. We zullen daarbij inzicht geven in de beleid/activiteiten/resultaten. Naar verwachting gaat deze brief eind december 2021 naar GS en wordt deze in Q1 2022 besproken in PS.
Voorstel Presidium17-03-2022: Commissie RWK van 14-03-2022 heeft ingestemd met het afdoen van moties 141-2021 en 133-2021. Voorstel: motie afdoen 10-02-2022: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie RWK.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 04-04-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM133-2021 AANGENOMEN.pdf