Moties


« Terug


ID2731
OnderwerpMotie bescherming kwetsbaarste eerst
InhoudPS roepen het College van Gedeputeerde Staten op: - bij de uitvoering prioriteit te geven aan verlaging stikstofdepositie bij de zeer stikstofgevoelige habitattypen en bij de geselecteerde prioritaire habitats2.
NummerM54-2021
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indiener
FractiePvdD
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: VVD/JA21/CDA/FvD/PVV Voor: overige fracties
Datum PS5/17/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS03-11-2021 Motie 54-2021 is opgenomen in een brief (Statenvoordracht) van GS aan PS. De brief komt maandag 8 november op de agenda van de PS-vergadering met het voorstel deze motie af te doen. 23-09-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 21-09-2021: Met het Programma Natuurnetwerk (PNN) wordt verantwoording afgelegd over de voortgang en programmering van het Natuurnetwerk Nederland. Het programma sluit aan bij de gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf 2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de verschillende (deel)gebieden. Het Programma Natuurnetwerk wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Besluit GS: 1. De bijgevoegde Statenvoordracht vast te stellen, waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld het Programma Natuurnetwerk 2022 vast te stellen; 2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale Staten te zenden met bijgaande brief; 3. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie M54-2021, aangenomen op 17 mei 2021, af te doen. 04-06-2021 De projectleiders die de gebiedsprocessen trekken nemen deze motie mee in de uitvoering van hun gebiedsproces. Provinciale Staten zullen over de uitvoering geïnformeerd worden via het Programma Natuurnetwerk.
Voorstel Presidium26-10-2021: Het afdoeningsvoorstel is besproken in cie NLG van 25-10-2021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 23-09-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 08-11-2021
AgendapuntPS-vergadering 17-05-2021 > 9 Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (VD-18).
Afgedaan met tekst
BijlageM54-2021 AANGENOMEN.pdf