Moties


« Terug


ID2816
OnderwerpMotie Wet Bibob toepassen bij recreatieparken
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten: • Om gemeenten dringend te adviseren bij overname van een vakantiepark of nieuw te realiseren recreatiepark een Bibob-onderzoek uit te voeren. • Om in overleg te gaan met de gemeenten om een Bibob-onderzoek te starten bij parken die onlangs verkocht zijn maar waar nog geen plan ligt, zoals Camping Sandevoerde (Zandvoort) of Jachthaven De Otter (Wijdemeren).
NummerM233-2022
StatusAangenomen
IndienerAlberts, R. (SP)
Mede-indiener
FractieSP
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingTegen: Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties
Datum PS11/14/2022
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS20-11-2023: Geen wijzigingen. 31-7-2023: Bij brief van 8 maart 2023 hebben wij u geïnformeerd over de afhandeling van deze motie en u voorgesteld om de motie als afgedaan te beschouwen. 05-06-2023 PS zijn, met een GS-besluit van 7 maart 2023, voorgesteld om de motie als afgedaan te beschouwen. 20-03-2023: uit GS besluitenlijst 7-3-2023: Provinciale Staten hebben op 14 november 2022 een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten om gemeenten dringend te adviseren bij overname van een vakantiepark of nieuw te realiseren recreatiepark een Bibob-onderzoek uit te voeren. Provinciale Staten vragen ook om met gemeenten in overleg gaan om een Bibob-onderzoek te starten bij parken die onlangs zijn verkocht maar waar nog geen plan ligt. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan de motie. Besluit GS: 1. Provinciale Staten per brief te informeren over de uitvoering van motie M233-2022 (Wet Bibob toepassen bij recreatieparken); 2. Provinciale Staten voor te stellen deze motie als afgedaan te beschouwen. 13-01-2023 Wij verwachten u op korte termijn per brief te kunnen informeren over de voortgang van deze motie.
Voorstel Presidium01-12-2023: Commissie Bestuur van 30-11-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-03-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 11-12-2023
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
Afgedaan met tekst
BijlageM233-2022 AANGENOMEN.