Toezeggingen


« Terug


ID2449
OnderwerpMotie 42 herstelfonds (stand van zaken na cie EFB 9 mei 2022)
Fractie
Inhoud9 mei 2022: Voorgesteld wordt om vanwege de huidige grote onzekerheden in het najaar met elkaar in gesprek te gaan over de stand van zaken van de bestedingen waarbij de wijze van financiering van onderdelen helder in het schema wordt opgenomen. Over hoe de € 47 miljoen precies wordt ingezet met allerlei huidige en binnenkort uit te zetten regelingen en hoe GS naar de derde tranche kijken en de noodzaak om deze wel of niet verder uit te werken, besluiten PS. In het gesprek in het najaar kunnen PS een uitspraak doen over de derde tranche en kunnen richting de coalitieonderhandelingen nadere afspraken gemaakt worden. Bij de behandeling van de 2e tranche op 14 juni 2021 is opgemerkt: Gedeputeerde Pels zegt toe om innovaties water en geothermie bij het rekeningresultaat te betrekken. Er is nog geen verhouding bekend tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde culturele instellingen want men is nog bezig met uitwerking van de maatregelen uit de tweede tranche. Bij een volgende update zal hier inzicht in gegeven worden. Eerder toegezegd: - Verkend wordt of een relatie kan worden gelegd met kengetallen uit de impactanalyse, die dient als terugkoppeling op de jaarrekening;
Behandeld inEFB
Behandeld in datum10/26/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 26-10-2020 > 4.a Economie/duurzaamheid: Brief GS aan PS inz. raamwerk voor de uitvoering van motie 42: economische herstel en duurzaamheidsfond (Het genoemde doel 1 in de brief (muv bedrijventerreinen op B-agenda cie RWK 19-10-20 en de overige doelen (met bedrijventerreinen uit doel 1) op b-agenda EFB 26-10-20)
Behandelen inEFB
Stand van zakenRaamwerk en 1e en 2e tranche zijn met PS besproken. Effecten maatregelen worden in beeld gebracht. Dit bepaalt de inzet voor de derde tranche. Behandeling mei 2022. Zie ook brief C-agenda EFB 21-3-2022: Motie 42- Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregelingen Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds versterken culturele sector
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 14-06-2021
Afgedaan met tekst