Toezeggingen


« Terug


ID2609
OnderwerpMeer inzet voor actualisatie brede welvaartsindicatoren
FractieCU
InhoudIngetrokken motie - Verzoeken Gedeputeerde Staten: • Bij de jaarstukken van 2023 meer inspanning te leveren om de Brede welvaartsindicatoren te voorzien van actuelere informatie; • Met het CBS in gesprek te gaan over de manier waarop de regionale cijfers uit de monitor sneller beschikbaar kunnen komen, en dit gesprek bij voorkeur in IPO verband te voeren. gedeputeerde Kocken: De motie Inzet voor actualisatie brede welvaartsindicatoren van meneer Klein heb ik eigenlijk net volgens mij al een toezegging op gedaan. Ik weet niet of dat voor u voldoende is. Ik zou zeggen, het gesprek met het CBS ga ik graag aan. Meer inspanning leveren om de welvaartsindicatoren te actualiseren, die toezegging wil ik ook gewoon doen. Dus dit omarm ik graag.
Behandeld inPS
Behandeld in datum7/10/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 10-07-2023 > 9 Jaarstukken 2022 en bestuurlijke reactie accountantsverslag 2022 (VD-38).
Behandelen inBestuur
Stand van zakenVoorstel tbv 27 nov 2023: toezegging afgrond: De Brede Basismonitor 2023 bevat de meest actuele gegevens van de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS. onze indicatoren volgen uit deze monitor. Via het Nationaal Netwerk Brede Welvaart wordt gemonitord hoe brede welvaart verbeterd en actueler gemaakt kan worden, dit in gezamenlijkheid met (regionale) kennisinstellingen, Rijk en provincies. In de toelichting is aangegeven dat er een verkenning is geweest om een aantal nieuwe indicatoren toe te voegen of door te ontwikkelen. Nieuw in de 2023 versie van de Brede Basismonitor zijn indicatoren voor: Circulaire economie, Innovatiekracht en Spanning op de arbeidsmarkt. N.a.v. het initiatiefvoorstel Holland impact is indicator "het aantal sociale – en maatschappelijk verantwoorde ondernemers" verkend. Er blijkt onvoldoende data beschikbaar te zijn om deze indicator op te nemen. Het ontbreekt aan een centrale instantie die deze aantallen bijhoudt. De laatste schatting over het aantal sociale ondernemingen werd over de periode van 2011-2016 op landelijk niveau uitgevoerd. Wij gaan graag met PS het gesprek aan in de bespreking om te kijken welke wensen er leven maar willen PS meegeven dat niet alles (direct) mogelijk is, dit kunnen we aangeven na een verkenning bij de oplevering van de monitor van volgend jaar. Ook dient er rekening mee worden gehouden dat de monitor inmiddels 67 indicatoren telt en het toevoegen van meer nieuwe indicatoren de monitor onoverzichtelijk kan maken. De volgende punten uit de memorie van antwoord bij de begroting 2024 nemen we in ieder geval mee bij de monitor 2024: Uitzoeken mogelijkheden indicator voor afstand tot culturele voorzieningen; voor werkgelegenheid in fossiele sector en industrie ten opzichte van groene banen. Uitzoeken beschikbaarheid gegevens over brede welvaart elders in NH/duiding effecten brede welvaart elders in NH a.d.h.v landelijke cijfers. We verwachten de Brede Basismonitor 2024 in mei/juni volgend jaar te publiceren.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metCommissie Bestuur 27-11-2023
Afgedaan met tekstAgendapunt 3 stand van zaken toezeggingen