Toezeggingen


« Terug


ID2420
OnderwerpKaderbrief 2021 (behandeld in EFB 15/6 en PS 29/6/2020)
Fractie
Inhoud1. Verwerken van conseq. van moties 41 en 42 in begroting 2021 is niet mogelijk omdat 1e versie voor zomer wordt opgesteld. Rond de begr.behandeling wordt blauwdruk voorgelegd met voorstellen hoe de middelen het best tot besteding komen en bijbehorende onzekerheden. De blauwdruk wordt wel verwerkt in de P&C cycl. Zij stelt voor de blauwdruk in alle cie's te bespreken. De 100 milj. kan niet in 1 jaar worden besteed, maar zal komende jaren tot uitvoering komen. Daarom gaat het niet om 20% van de totale begroting van 500 milj. PS worden geïnformeerd over de voortgang. 2. Er kan een extra techn. brief.komen over onzekerheden eigen prov. financiën irt corona. 3. Op korte term. heeft corona geen duidelijke impact op opcenten, maar dat is wel mogelijk op langere term. Ook bestaan er onzekerheden over de toekomst van het belastinggebied. De ged. neemt deel aan IPO-werkgroep strat. verkenning. PS worden geïnformeerd als er nieuws is. 4. Ged. Pels refereert aan m-110 en vrijval van 69 milj. omdat deze niet tot besteding waren gekomen. Soms gaan plannen niet door en zoals toegezegd, zullen bij de begroting bestedingsplannen worden voorgelegd waarin duidelijk wordt welke bestedingen worden voorzien voor de verschillende reserves. Ook zal strakker gestuurd worden op de Uitgest. Int. 5. Aandacht voor operat. doelen: mw. Pels wil eerst het gesprek aangaan met PS , via de Rekcie. Ook over de indicat. zal zij in gesprek gaan met PS; 6. Impactanalyse: gekeken zal worden naar de impact van jaarrek. 2019. In najaar komt GS met 1e concept van 3 programma's uit begroting om te toetsen of dit de imp.analyse is waar om gevraagd wordt. Met PS wil zij kijken hoe van verantwoording bij jaarrek. toegewerkt kan worden naar begroting; Ook zal er hier een koppeling gemaakt worden met de indicatoren. 7. 8-jaarsperspectief: brengt op zich weinig. Effecten verschillende keuzes rijk over belastinggebied en provinciefonds kunnen in scenario's worden gezet en gedeeld worden met PS
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/15/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 15-06-2020 > 4.b Voordracht Kaderbrief 2021
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst