Toezeggingen


« Terug


ID2474
OnderwerpVoordracht provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Fractie
InhoudMw Zaal: GS vinden het verstandig om nu niet in te grijpen in bestaande instrumenten, maar naar de toekomst toe wordt ingezet op een vereenvoudiging van alle instrumenten bijvoorbeeld bij een nieuwe tranche of bij heroverweging van overeenkomsten. Zij zegt toe dat wanneer dat aan de orde is, in gesprek wordt gegaan met PS Zij zegt toe dat tussentijdse specifieke ontwikkelingen met de commissie gedeeld worden, met name over de vraag of de doelstellingen worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt niet door PS vastgesteld, maar dat kan wel met PS besproken worden. GS zullen goed volgen of de ROM de doelstellingen gaat bereiken maar als aandeelhouder heeft men een goede positie en zal men deze positie inzetten om ontwikkelingen te beïnvloeden. In dat geval zullen GS terugkomen bij PS. Ook zegt zij toe dat zij als aandeelhouder in de ROM zich zal inspannen dat de investeringen die de ROM doet geen afbreuk doen aan de biodiversiteit en dat ook gelet wordt op dierenwelzijn." Toezegging bij afdoening motie ROM biodiversiteit: mw. Zaal zegt toe: - na te gaan of het mogelijk is om tegemoet te komen aan de wens van de PvdD om inzage in de verslagen te verkrijgen zodat een goede controle kan plaatsvinden; - in het gesprek met de directeur het belang van bekendheid van de werkinstructies en het No Harm principe aan de orde te stellen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/14/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 14-06-2021 > 6.a Voordracht Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) (A-agenda EFB 14-6-2021)
Behandelen inEFB
Stand van zakenZie ook brief: ROM: Brief GS aan PS inz. benoeming bestuurders en verlenen volmachten (C-agenda EFB 28-102021) Zie ook motie Motie ROM biodiversiteit : afdoeningsvoorstel EFB 21 maart 2022: cie: motie is afgedaan
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst