Toezeggingen


« Terug


ID2466
OnderwerpVergunningen, VTH-traject en voortgangsrapportages Tata Steel
Fractie
InhoudGedep. Olthof: U en de omgeving willen weten welke stappen worden gezet, welke concrete maatregelen worden genomen en wat het resultaat daarvan zal zijn. Er ligt een motie van de PvdD. Ik heb al toegezegd dat het college voor de zomer met een eerste rapportage komt. Daarin zal een voorstel worden gedaan, waarover het college met de Staten in overleg wil gaan over wat in de rapportage moet worden meegenomen en gerapporteerd kan worden. Waar zijn we afhankelijk van Tata? Wat kunnen we zelf? Wat kunnen we op het gebied van gezondheid melden? We zullen dit onderdeel voor de zomer agenderen en het gesprek met u aangaan. Dat geldt ook voor het mandaatbesluit, als het gaat over de rol van de Omgevingsdienst, in relatie tot de Provincie. We deden de toezegging dat we rond de zomer met een eerste rapportage Voortgang Programma Tata Steel komen. De evaluatie van de Rekenkamer. Mijn antwoord zat versleuteld in de melding dat we constant de voortgang van het Programma Tata Steel meenemen. Wat mij betreft is het daarvan een onderdeel. We moeten aan de Rekenkamer zelf ook een en ander rapporteren. We zullen u daarover zeker informeren. Aan het eind van het jaar zullen we u informeren over hoe de aanbevelingen zijn overgenomen in het Programma Tata Steel of in de Uitvoeringsagenda, zoals die is opgesteld. Voor het einde van het jaar wordt dat met de Staten besproken.
Behandeld inPS / NLG
Behandeld in datum3/8/2021
Behandeld in agendaPS-vergadering 08-03-2021 > 10 Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer "Stof tot nadenken" (VD-14).
Behandelen inNLG
Stand van zakenNLG 15 maart 2021: V.w.b. aanscherping van de vergunningen verwijst gedeputeerde naar de motie in PS van 8 maart jl. GS zullen met een rapportage en terugkoppeling komen over het gehele VTH-traject. Een van de eerste stappen die zijn gezet is de aanscherping van de regels voor schrootverwerking, waarop ook een zienswijze van Tata is ontvangen, en de aanvullende maatregel aangaande de pelletfabriek. In de volgende rapportages zal GS ook de voortgang van de verschillende trajecten met PS delen. Gedep. Olthof zegt toe de Staten te zullen informeren over de voortgang van het digitaliseren en proactief openbaar maken van stukken.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderOlthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst