Moties (aangenomen)

IDAgendapuntTitelStand van zakenEinddatumPortefeuillehouderAfgedaan
 • 83
 • Motie v.o.d. VVD Woningbouw Wervershoof
 • 12/31/2021
 • A. van Langen
 • 84
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen uitstel renovatie zwembad De Zeehoek tot nader order
 • Is afgehandeld. De raad is via informatienota DOC-22-604027 op de hoogte gebracht van de beëindiging van de exploitatie van het zwembad.
 • A. van Langen
 • 82
 • Motie CU, HvM, GL Mogelijkheden onderzoeken skatebaan
 • het initiatief is gestopt
 • 12/31/2021
 • G. Gringhuis
 • 21
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen (Z-20-102679, DOC-20-251984) minimale afstand windturbines tot woningen
 • 13-5-2020: in het voorstel wensen en bedenkingen voor het concept RES-NHN nemen we de afstandsbepaling mee. Het voorstel behandelt de raad na de zomer, op 2 september. Daarnaast gaat het mee in de zienswijze op de Omgevingsverordening NH2021, deze volgt in 2021.
 • 6/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 6
 • Motie PW2010 Gevaarlijke kruisingen in de kernen, met name de kruising Bijvoetweg met Onderdijk
 • 01/11/19 eind november wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk 21/01/21 kruising Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk is gereed. 21/01/20 onderzoek HHNK kruisingen buitengebied is gestart 12/03/20 inventarisatie is gereed. Nu volgt een studie naar de mogelijke verkeersoplossingen in Q4 naar de raad. 24/09/20 Uitvoering Q2 2021
 • 6/30/2021
 • H. Nederpelt
 • 4
 • Motie PWF CDA Fietsparkeerplekken
 • 21/01/20 Informatienota fietsplekken kern Medemblik (Hoogesteeg) is aan raad voorgelegd. Fietsbeleid wordt Q3 2020 12/03/20 Fietsbeleid Q3 24/09/20 Het fietsbeleid wordt opgenomen in de herziening van het GVVP. Q2 2021.
 • 6/30/2021
 • H. Nederpelt
 • 81
 • Motie betrek toekomstige uitstraling bij omzetting
 • 10/29/2021
 • H. Nederpelt
 • 15
 • "Motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering "
 • 29/11/2019: als geschikte locatie komt o.a. woonwijk Midwoud in aanmerking. Pilot kan 2020 starten, planning afhankelijk van werkvoorraad Openbare ruimte. 20/11/2020: Eerste pilot in uitvoering bij herinrichting Burg. Elmersstraat in Sijbekarspel. Tweede pilot in voorbereiding bij woonwijk Midwoud.
 • 6/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 14
 • Aangenomen motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Hondenbelasting
 • 27/11 komt in 2020. 23/9 in kadernota heeft raad aangegeven dit vanwege de financiele positie nog uit t stellen. College neemt onderwerp mee in de begroting 2021.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 22
 • Motie GB Toekomstonderzoek CAW
 • 27-10: Besluit AB CAW 2 september: second opinion onderzoek wordt gedaan in 2023: wanneer de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm opnieuw worden bekeken. Het CAW wordt omgevormd tot "Afvalbeheer Westfriesland". Dit is de beheerorganisatie voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid-, DVO- en aandeelhouderszaken.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 89
 • Motie CU en Morgen! Inkomenstoets op huishoudelijke hulp
 • Het college heeft besloten aan deze motie gedeeltelijk dan wel geen uitvoering te geven. Onderbouwing: 1. Juridische bezwaren en consequenties: Het is wettelijk niet toegestaan om een inkomenstoets te doen. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge heeft dit in meerdere brieven aan gemeenten die een inkomenstoets gaan invoeren (zie bijvoorbeeld zijn brief aan Krimpen aan den IJssel van 22 juli j.l.) in heldere taal laten weten. 2. Ethische bezwaren: Door een onwettelijke inkomenstoets in te voeren, wordt door het gemeentebestuur aan ambtenaren gevraagd de wet te overtreden. Dit is in strijd met de door hen afgelegde eed. 3. Praktische en financiële bezwaren: Een inkomenstoets op huishoudelijke hulp zou praktisch betekenen dat een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet worden ingevoerd voor huishoudelijke ondersteuning. Dit is erg complex, omdat daartoe eerst moet worden vastgesteld wat het bijdrageplichtige inkomen van de inwoner is. Onze ambtelijke organisatie is op dit moment niet ingericht om dergelijke onderzoeken te doen. Om dit te realiseren is meer capaciteit nodig, hetgeen zal leiden tot hogere kosten. De baten van een inkomenstoets zijn aan de voorkant niet in te schatten. We stellen voor: • Binnen het project Sociaal Domein in Balans onderzoeken we onze verdere vrije speelruimte binnen de huidige wettelijke kaders. • Wij houden het proces waarin Rijk en VNG gezamenlijk werken aan mogelijke beleidsopties voor zowel de korte als de lange termijn met betrekking tot de problematiek rondom het abonnementstarief scherp in de gaten, en komen met een voorstel zodra hier nieuwe mogelijkheden ontstaan. Op deze manier geven we vorm en uitvoering aan de bedoeling van deze motie.
 • 1/31/2022
 • D. Kuipers
 • 91
 • Motie D66 LTA alleen met solide basis
 • Planning BTA: Q1 2023, zie informatienota DOC-22-532762.
 • 12/30/2022
 • G. Gringhuis
 • 90
 • Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein
 • 1/31/2022
 • A. van Langen
 • 38
 • Motie CDA Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales (Z-20-110029, DOC-20-298519)
 • Deze motie vormt onderdeel van ons beleid. Daarmee kan deze worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 34
 • Motie CU Besparingen Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298504)
 • 18/1/2021: meenemen in uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland (energieneutraal). 7/6/2021: Het uitvoeringsprogramma bieden we in het tweede halfjaar ter besluitvorming aan.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 37
 • Motie CDA Wieringerhoek
 • meekoppelkansen en lokale participatie (Z-20-110029, DOC-20-298515)
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 35
 • Motie VVD Andere vormen van alternatieve energie in de RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298506)
 • Graag naar de tekst kijken. Het woord kernenergie is geschrapt uit de motie. De motie vormt onderdeel uit van ons beleid om ook naar andere vormen van energie te kijken. Nemen we nadrukkelijk mee in het vervolgproces (naar RES 2.0). Daarmee kan deze worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 36
 • Motie D66 Open vizier voor nieuwe oplossingen voor duurzame energieopwekking (Z-20-110029, DOC-20-298513)
 • De motie vormt onderdeel van ons beleid om ook naar andere mogeljkheden te kijken van energie (naast zon en wind). Wanneer dit bewezen technieken zijn maken ze onderdeel uit van de RES 2.0. In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal 2040 nemen we dit ook mee. Daarmee kan deze motie worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 33
 • Motie VVD Toekomst gymzaal Sportlaan Wognum (Z-18-044289, DOC-20-298497)
 • 29-10-2020: Q2 2021 12-08-2021: Q4 2021 als onderdeel van LTA 08-12-2021: Q4 2022 als onderdeel van LTA 20-7-22: Q1 2023, zie informatienota DOC-22-532762. 09-11-22|: Q1 2023 zie informatienota DOC-22-571644
 • 6/30/2021
 • G. Gringhuis
 • 86
 • Benutten overschot 10 mln. van Westfrisiaweg
 • Namens het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie is een brief gezonden aan gedeputeerde Jeroen Olthof om in gesprek te komen op welke wijze de overgebleven gelden van de Westfrisiaweg verder kunnen bijdragen aan verbetering van het mobiliteitssysteem van Westfriesland. Het blijkt dat er geen schriftelijke reactie is gegeven op de brief. Gedeputeerde Jeroen Olthof heeft het verzoek tijdens een commissievergadering besproken met het Economisch Forum. Dit was eind 2021/begin 2022. De provincie geeft aan dat het restbudget van het project terug is gevallen naar de algemene middelen, hetgeen altijd gebeurt als er projectbudget overblijft. Vanuit het budget algemene middelen worden de middelen weer herverdeeld naar andere projecten.
 • 1/28/2022
 • H. Nederpelt
 • 85
 • Wees een goede buurman
 • 1/28/2022
 • A. van Langen
 • 42
 • Motie v.o.d. PWF Vastleggen afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden PART TWO
 • Een informatienota volgt in 2021
 • 3/31/2021
 • J. Broeders
 • 43
 • Motie v.o.d. VVD (aangenomen) Verkeersveiligheid winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
 • 18/01/21: zie ook lijst Toezeggingen nr. 9 (oude lijst 746/719). De alternatieven worden technisch beoordeeld op haalbaarheid
 • 3/31/2021
 • H. Nederpelt
 • 41
 • Motie D66 Ambitie 2040 vasthouden
 • 7-6-2021: Uitgangspunt is nog steeds 2040 als uitgangspunt te nemen in de ambitie energieneutraal Westfriesland. Dit nemen we ook mee in het uitvoeringsprogramma dat we in het tweede halfjaar aanbieden aan de raad ter besluitvorming.
 • 3/31/2021
 • H. Nederpelt
 • 9
 • Aangenomen motie v.o.d. PvdA Bereikbaarheid West-Friesland
 • "30/04/19: de motie is met alle gemeenteraden in Westfriesland gedeeld 03/10/19: verwachting Q2 2020 01/11/19 verwachting Q2 2020 Aanhouden in afwachting van overleg met ministerie I&W. 24/09/20 Zie beantwoording raadsvragen PvdA Ontwerp Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn. Zaaknummer Z-18-046218 "
 • 6/30/2020
 • D. Straat
 • 88
 • Adopteer een naam - Nationaal Holocaust Namenmonument
 • 2/1/2022
 • F. Streng
 • 87
 • Naar een Round-up vrij Medemblik 2
 • 2/1/2022
 • A. van Langen
 • 20
 • Motie CDA Straatnaamgeving in het kader van herdenken 75 jaar vrijheid
 • 01/05/2020: De mogelijkheden van de uitvoering van deze motie worden op dit moment nog onderzocht. Zodra het college een plan van aanpak heeft, krijgt de raad deze toegestuurd.
 • 6/30/2020
 • A. van Langen
 • 32
 • Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks, Nacht van de nacht (DOC-20-279564)
 • Deze kan worden afgevoerd. We deden mee aan de nacht van de nacht. Op 23 oktober jl. vond deze 'digitaal' plaats. De fysieke activiteiten konden helaas niet doorgaan door Corona.
 • 9/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 25
 • Motie PWF agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembaddiscussie (DOC-20-279546)
 • 9-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 9/30/2020
 • J. Fit
 • 30
 • Motie GemeenteBelangen agendapunt C4 Kadernota 2021, Doorgaan met ontwikkelingen en aanbesteding MFA Abbekerk (DOC-20-279553)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 9/30/2020
 • J. Fit
 • 26
 • Motie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembad De Zeehoek (DOC-20-279548)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 31
 • Motie D66 agendapunt C4 Kadernota 2021, Indexatie GR-en handhaven (DOC-20-279557)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 29
 • Motie PvdA agendapunt C4 Kadernota 2021, Project huisvesting (DOC-20-279551)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 27
 • Motie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Investeringen in de organisatie (DOC-20-279549)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 28
 • Motie PvdA agendapunt C4 Kadernota 2021, Buitendijks parkeren stad Medemblik (DOC-20-279550)
 • 19/11/20 De raad is met DOC-20-203373 geinformeerd over de voortgang van het project Buitendijks parkeren
 • 9/30/2020
 • D. Kuipers
 • 24
 • Motie CU agendapunt C4 Kadernota 2021, Betrek onze jongeren (DOC-20-279532)
 • 26/8: Een structureel platform te ontwikkelen om participatie van jongeren te borgen is in de huidige bezetting niet haalbaar. Om dit platform te ontwikkelen en jongeren goed te laten participeren is vanuit de beleidsafdeling én vanuit het jongerewerk een behoorlijke ureninzet noodzakelijk. Deze uren zijn niet beschikbaar. Daarnaast is om dit platform te ontwikkelen en te behouden een budget nodig, hier is geen budget voor geraamd. Het is wel haalbaar om jongeren op projectbasis te betrekken, projecten waar jongeren affiniteit mee hebben. Het moet wel duidelijk zijn op welke manier wij jongeren binnen een project willen laten participeren (horen, informeren, meedenken of advies vragen). 19/2 Gezien wat 26 augustus is aangegeven wordt geadviseerd dit punt af te voeren.
 • 9/30/2020
 • D. Kuipers
 • 23
 • Motie GemeenteBelangen agendapunt C4 Kadernota 2021, Besparingen (DOC-20-279524)
 • 23/9 College heeft aangegeven de motie als input mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2021
 • 9/30/2020
 • D. Kuipers
 • 101
 • Motie v.o.d. CDA, CU en GemeenteBelangen Respecteer de meedenkers
 • Afgehandeld door: informatienota: Uitkomsten participatietraject concept beleidskader LTA, 05-07-2022 Afvoeren
 • 4/30/2022
 • G. Gringhuis
 • 102
 • Motie v.o.d. Morgen! Eigen bijdrage jeugdzorg
 • 4/30/2022
 • D. Kuipers
 • 100
 • Motie GroenLinks Cultuurhistorische waarde Noordse keien, basaltblokken IJsselmeerdijk
 • 4/30/2022
 • H. Nederpelt
 • 99
 • Motie CU en CDA Criteria projecten Kustvisie IJsselmeer
 • 4/30/2022
 • H. Nederpelt
 • 98
 • Motie GemeenteBelangen Inkomenstoets WMO
 • 4/30/2022
 • D. Kuipers
 • 96
 • Motie VVD Infrastructurele knelpunten
 • 4/30/2022
 • D. Kuipers
 • 97
 • Motie CDA, CU en GemeenteBelangen Onderwijshuisvesting
 • het presidium besloot op 28/2/2022 om het raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 12/5/2022 Het raadsvoorstel staat in de BTA-planning voor september 2022. Zie informatienota DOC-22-511134. 20-7-2022: het presidium heeft het onderwerp geagendeerd in de BTA voor oktober. 27/10/2022: de collegeraad heeft het IHP 2022-2038 vastgesteld.
 • 5/12/2022
 • G. Gringhuis
 • 114
 • Petitie Eigen Huis Betaalbare huizen voor starters
 • Afvoeren
 • Het college ondertekent de petitie niet. Er kan getekend worden op individuele basis.
 • 12/30/2022
 • J. Broeders
 • 113
 • Verruiming aantal betalingstermijnen gemeente aanslag
 • 11/30/2022
 • H. Nederpelt
 • 112
 • Betrek de omwonenden en informeer gemeenteraad
 • Op 11 januari 2023 heeft overleg plaatsgevonden tussen werkgroep/dorpsraad Zwaagdijk-West, provincie en gemeente. Er ligt nog geen concreet plan. Door provincie en woningbouwcoöperaties wordt eerst globaal de financiële haalbaarheid onderzocht.
 • 1/30/2023
 • J. Broeders
 • 111
 • Eventuele huisvesting statushouders en leefbaarheid in Zwaagdijk-West
 • Op 11 januari 2023 heeft overleg plaatsgevonden tussen werkgroep/dorpsraad Zwaagdijk-West, provincie en gemeente. Er ligt nog geen concreet plan. Door provincie en woningbouwcoöperaties wordt eerst globaal de financiële haalbaarheid onderzocht.
 • 1/30/2023
 • J. Broeders
 • 110
 • Appel aan HHNK over polderkruisingen Grootslag
 • 1/30/2023
 • H. Nederpelt