link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 27 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (6.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Ordevoorstel fracties WijZZ en SP om agendapunt 7a "Verbeterplan doelgroepenvervoer" niet te behandelen en van de agenda af te voeren
Nb.
De voorzitter heeft de raad gevraagd wie er voor of tegen de behandeling van agendapunt 7a zijn. De stemming is gegaan over het wel of niet behandelen van het onderwerp "Verbeterplan doelgroepenvervoer".

Voor behandeling van het onderwerp waren de fracties van Lokaal Belang, PvdA, D66, GroenLinks en VVD (13), dus tegen het ordevoorstel
Tegen behandeling van het onderwerp waren de fracties van WijZZ, SP, Sociaal Zevenaar, Lijst 11 en het CDA (12), dus voor het ordevoorstel. Hiermee is het ordevoorstel verworpen.
3
Benoemingen en ontheffingen
4
Mededelingen
4.a
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse gemeenschappelijke doelen
4.b
Mededelingen college
5
Mondelinge vragen aan het college
De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording gesteld inzake de Internationale Vrouwendag.
6
Hamerstukken
6.a
Z/24/462440 Financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen Reisenakker
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het deelnemen aan de financiële herplaatsingsgarantie voor 30 flexwoningen ten behoeve van de doelgroepen starters, statushouders en spoedzoekers op de locatie Reisenakker.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
6.b
Z/24/462699 2e Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsbesluit en geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg;
2\. Het college toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde Ontwerpbesluit 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, voor zover geen van de deelnemende gemeenten een zienswijze kenbaar maakt dat leidt tot wijziging van het ontwerp wijzigingsbesluit.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
7
Bespreekpunten
7.a
Z/24/463406 Verbeterplan doelgroepenvervoer
De raad wordt voorgesteld voor de uitvoering van het verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025 de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
\- een incidenteel budget van € 100.000,- voor het inhuren van een projectleider;
\- een budget van € 40.000,- voor het in 2024 aanstellen van een Wmo-vervoersconsulent;
\- vanaf 2025 een structureel budget van € 60.000,- voor een Wmo-vervoersconsulent;
\- een budget van € 35.000,- voor het in 2024 inzetten van maatregelen;
\- vanaf 2025 een structureel budget van € 65.000,- voor het inzetten van maatregelen.

Portefeuillehouder: Stef Bijl

De fractie WijZZ heeft technische vragen gesteld die inmiddels zijn beantwoord.

Er heeft een hoofdelijke stemming plaatsgevonden.
8
Moties vreemd aan de orde van dag
Er is door de fracties WijZZ en Lokaal Belang een motie vreemd ingediend over een gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen.
9
Vaststellen besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 februari jl. vast te stellen.
10
Raadsinformatiebrieven (RIB) ter kennisname
11
Ingekomen stukken afdoen conform advies
12
Sluiting