link naar deze pagina

Commissie Middelen 2022-2026 - 14 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Hugen
Bundel:
pdf Agendabundel (6MB)

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 23 november jl. vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/23/458552 Belastingverordeningen 2024
De raad wordt voorgesteld: 
1\. \[1185505\] de Verordening OZB 2024 vast te stellen
2\. \[1185529\] de Verordening rioolheffing 2024 vast te stellen
3\. \[1185297\] de Verordening afvalstoffenheffing 2024 vast te stellen
4\. \[1185315\] de Verordening parkeerbelasting 2024 vast te stellen
5\. \[1185532\] de Verordening toeristenbelasting 2024 vast te stellen
6\. \[1185512\] de Verordening reclamebelasting 2024 vast te stellen
7\. \[1185340\] de Verordening precariobelasting 2024 vast te stellen
8\. \[1185307\] de Verordening marktgelden 2024 vast te stellen
9\. \[1185528\] de Verordening rioolaansluitgeld 2024 vast te stellen
10\. \[1185337\] de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 vast te stellen
11\. \[1185499\] de Verordening leges 2024 vast te stellen

Ten aanzien van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 is een brief ontvangen. De brief is ook aan de stukken toegevoegd als bijlage 15. 

Nb. Per verordening dient een advies meegegeven te worden aan de raad of deze als hamerstuk kan worden afgedaan of dat erover gestemd moet worden.


Portefeuillehouder: Arthur Boone
5
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
6
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
7
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
8
Sluiting