link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 18 april 2019

Locatie: Kulturhus De Borg, Babberich
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Algemene documenten:

0
18.45 - 19.30 uur: Statafelgesprek inwoners - commissieleden
1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.

Op verzoek van de Agendacommissie is de rappellijst opgeknipt op commissie-niveau. Toezeggingen gedaan in de raad zijn aan de lijsten van alle drie de commissies toegevoegd, omdat dit geregeld integrale toezeggingen zijn die op meerdere commissies van toepassing zijn.
Tevens is de afgelopen periode overleg geweest met ibabs over de mogelijkheid om de rappellijst om te zetten in een overzicht op ibabs, dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
5
Raadsvoorstel inzake garantstelling EMM Giesbeek t.b.v. bouw nieuw verenigingsgebouw (Z/17/289036)
De raad wordt voorgesteld om ten behoeve van een nieuw verenigingsgebouw van schutterij EMM van Giesbeek een garantstelling af te geven voor, 50% van een hypothecaire lening groot 350.000 euro, een maximaal bedrag van 175.000 euro met een looptijd van 25 jaar.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
6
Raadsvoorstel inzake verordening Duurzaamheidslening 2019 Gemeente Zevenaar (Z/19/325223)
De raad wordt voorgesteld:
1. de Verordening Duurzaamheidslening 2019 Gemeente Zevenaar vast te stellen;
2. een maximaal te financieren bedrag vast te stellen op € 500.000,- voor de uitvoering van de
Verordening Duurzaamheidslening 2019 Gemeente Zevenaar. Deze middelen budgettair neutraal
toe te voegen aan het reeds bestaand revolverend fonds.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-De Graaf
7
Pamflet woningbouwcorporaties Vryleve, Plavei en Baston inzake opgave verduurzaming woning in relatie tot financiële mogelijkheden
In de raadsvergadering van 3 april 2019 is op verzoek van de fractie VVD dit pamflet voor commissieoverleg geagendeerd. De leden van de commissie Ruimte worden uitgenodigd om bij de behandeling aanwezig te zijn.
Portefeuillehouder: wethouders Winters en Koers-De Graaf
8
Brief Gedeputeerde Staten Gelderland inzake financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen
In de raadsvergadering van 3 april 2019 is op verzoek van de fractie CDA deze brief voor commissieoverleg geagendeerd. Bijgaand treft u de toelichting van het CDA aan op het agenderingsverzoek.

Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
9
Financiële jaarstukken MGR sociaal domein Centraal Gelderland
In de raadsvergadering van 3 april 2019 zijn op verzoek van de fractie CDA deze stukken voor commissieoverleg geagendeerd. Bijgaand treft u de toelichting van het CDA aan op het agenderingsverzoek.

Portefeuillehouders: wethouders Van Loon en Elfrink
10
Werking termijnagenda
Dit onderwerp is naar aanleiding van een punt van orde van de fractie van de VVD, ingebracht voor de vergadering van 21 maart, toegevoegd aan de agenda. Doel is om de werking van de termijnagenda te bespreken met de commissie. De VVD-fractie heeft een presentatie met twee voorbeelden ter voorbereiding aangeleverd.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
12
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
13
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
14
Sluiting
Zevenaar, 26 maart 2019
Namens de Agendacommissie,
Erwin Geldorp, commissiegriffier