link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2022-2026 - 12 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.W.H. Winters
Bundel:
pdf Agendabundel (4.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de vergadering van 10 en 24 oktober jl. vast te stellen. De commissievergadering van 21 november jl. is niet doorgegaan.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is bijgevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/21/405992 Aanvullende investering IKC de Overlaat
De raad wordt voorgesteld om: 
1\. Een aanvullende investering t.w.v. € 47.346,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van IKC de Overlaat in Tolkamer.
2\. Een investering t.w.v. 45.018,- beschikbaar te stellen voor herstellen van het dak van de gymzaal en de toestellenberging van IKC de Overlaat.
De Dekking van jaarlijkse kapitaallasten van de onder 1 en 2 vermelde investeringen te verwerken in de 1e voortgangsrapportage 2024.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
5
Z/23/458872 Bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026
De raad wordt voorgesteld om de bestuurlijke opdracht 2024 – 2026 RSD de Liemers, zoals uiteengezet in dit raadsvoorstel, vast te stellen. 

Portefeuillehouder: Stef Bijl
6
Z/21/387457 Wijziging GRHVOL
De raad wordt voorgesteld om: 
1\. De Gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers in te trekken met ingang van 1 juli 2024;
2\. Geen zienswijzen op het ontwerp van de Gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers 2024 in te dienen;
3\. Toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers 2024 conform het ontwerp vast te stellen voor 1 juli 2024.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
7
Z/23/458796 Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
De raad wordt voorgesteld om: 
1\. Kennis te nemen van het ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling BVO DRAN;
2\. Kennis te nemen van de concepttekst gewijzigde gemeenschappelijke regeling BVO DRAN;
3\. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling BVO DRAN.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
8
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
9
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
12
Sluiting