link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 21 september 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (246.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Z/22/431091 Instellen commissie geloofsbrieven
De raad wordt voorgesteld de volgende personen te benoemen als lid van de Commissie van Geloofsbrieven:
- Mw.  J. M. Koenen
- Mw.  T.J.E.M. Riswick-Keultjes
- Dhr. C.P.J.M. van Aken
4
Z/22/431062 Tijdelijke toelating raadslid
De raad wordt voorgesteld de heer B.A. Metz toe te laten als tijdelijk raadslid voor de periode van 14 september 2022 tot en met 3 januari 2023 als tijdelijke vervanger van het raadslid mevrouw M.B.M. Jansen.
5
Afscheid Loid Stegeman als kinderburgemeester van Zevenaar en installatie, benoeming en beëdiging Catoo Berns als nieuwe kinderburgemeester van Zevenaar (Z/22/431214)
Er zal afscheid genomen worden van Loid Stegeman als kinderburgemeester van Zevenaar.

De raad wordt voorgesteld Catoo Berns tot kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar te benoemen voor de duur van het schooljaar 2022/2023.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
6
Vragenuur
6.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Er is door de fractie van het CDA een schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording ingediend inzake problematiek verenigingen door sterk gestegen energielasten.
6.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
6.c
Mededelingen college
6.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 220921 Lijst ingekomen stukken raad 21 september 2022 (101KB)
pdf 1. 220701 Brief aan college ontwikkeling zonnepark Duiven en mogelijkheden in Zevenaar (862KB)
pdf 2. 220704 Brief raadslid Witjes beëindiging lid Regionale Agendacommissie De Groene Metropool (50KB)
pdf 3. 220706 VNG ledenbrief 22-041 Verkeersveiligheid, subsidie en ondersteuning beschikbaar voor gemeenten (1.7MB)
pdf 4. 220707 Brief FNV Kostendelersnorm onder de 27 jaar (153KB)
pdf 5. 220713 Opzegging commissielidmaatschap Henk Visser (8KB)
pdf 6. 220714 Brief Raad van State inzake toezending stukken beroep bestemmingsplan Holtkamp Zevenaar (4.4MB)
pdf 7a. 220714 Aanbieding jaarstukken (incl. controleverklaring) 2021 BVO DRAN (18.8MB)
pdf 7b. 220714 Brief MJPB 2023-2026 BVO DRAN incl. gewijzigde begroting 2022 en reactienota zienswijzen (824KB)
pdf 8. 220714 Publicatie Raad Voor Dierenaangelegenheden (RDA) zienswijze Dilemma's in de Wildopvang (1.8MB)
pdf 9. 220714 Motie raad gemeente Pijnacker-Nootdorp 220630 brief over procedure advies aan Commissariaat_ aanwijzing lokale publieke omroep (553KB)
pdf 10. 220714 VNG Ledenbrief 22-044 ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen (170KB)
pdf 11. 220714 VNG Ledenbrief 22-042 generiek functieprofiel voor de griffier (548KB)
pdf 12. 220715 VNG Ledenbrief 22-043 versterken gemeentelijke dienstverlening, samen aan de lat (244KB)
pdf 13. 220719 Verzoek 040722 schadevergoeding in verband met datalek(scan) incl. reactiebrieven (1.6MB)
pdf 14. 220720 Motie aanpak stikstof gemeenten De Wolden Steenwijkerland Etten-Leur Oldenbroek (2.3MB)
pdf 15. 220721 Verzoek openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (554KB)
pdf 16. 220722 Onderzoeksrapport NVVK 220706 meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening (16.9MB)
pdf 17. 220722 VNG Ledenbrief 22-045 Stikstof (168KB)
pdf 18. 220726 Brief College van Beheer Protestante Gemeente Zevenaar (4.3MB)
pdf 19. 220726 Verzoek openbaarmaking op grond van de Wet openoverheid (893KB)
pdf 20. 220728 Verzoek openbaarmaking op grond van de wet open overheid (557KB)
pdf 21. 220801 Ingekomen brief 220731 Ontheffing gedeputeerde Staten voor aankoop snippergroen (3.6MB)
pdf 22. 1. Brief schadeclaim nav datalek 220729 (4.1MB)
pdf 22 2a. Aanhouden brief schadeclaim nav datalek 220729 (51KB)
pdf 23. 220802 Raad van State inzake voorlopige voorziening (20.8MB)
pdf 24. 220802 Advies aanvraag t.a.v. aanvraag Liemerse Omroep Stichting (5.6MB)
pdf 25. 220809 Verzoek uitvoering wob-verzoek 16 januari 2021 (938KB)
pdf 25a. 220815 Besluit op Wob verzoek 16 januari 2021 (4.1MB)
pdf 26. 220812 Brief Stichting Drugsbeleid inzake organisatie nationaal Burgerberaad drugsbeleid (165KB)
pdf 27. 220818 Uitspraak RvS 220817 voorlopige voorziening bp Holtkamp Zevenaar_webversie RvS (542KB)
pdf 28. 220818 Brief RvS toezending stukken betr. beroep bp Holtkamp Zevenaar (27.5MB)
pdf 29. 220824 Brief Code Verantwoordelijk Marktgedrag aan gemeentes inzake impuls aan verbetering uitbestedings- en inleningsbeleid (109KB)
pdf 30. 220901 Burgerbrief 220830 inzake uitvoering extra 500 euro energietoeslag (53KB)
pdf 31. 220906 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Sleeg 23 Babberich (1.7MB)
pdf 32. 220906 Brief Provincie richtlijn extra gelden jeugdzorg 2023 (319KB)
pdf 33. 220907 Brief raadslid Jansen verzoek tijdelijk ontslag (88KB)
pdf 34. 220909 Brief Stichting Suïcide Preventie Centrum inzake suïcidepreventie in de gemeente, verzoek afspraak (252KB)
pdf 35. 220912 RAD Jaarverslag 202 (1.6MB)
pdf 36. 220912 Zienswijze tegen wijzigen van het bestemmingsplan Pastoor Slingerstraat ongenummerd 6987 Giesbeek (9.8MB)
pdf 37. 220914 Brief Liebregts Leistra 12 sept. 2022 pro-formazienswijze ontwerp bestemmingsplan Pastoor Slingerstraat te Giesbeek (2.3MB)
pdf 38. RIB 2022-056 Vervolg Ariadneproject (225KB)
pdf 39. RIB 2022-054 Jaarverslag bezwarencommissie 2021 (1.5MB)
pdf 40. RIB 2022-055 Bekrachtiging besluit openbaarheidsbeperkingen raadsenqête stukken (1MB)
pdf 41. RIB 2022-046 CEO Jeugdhulp en WMO over 2021 (173KB)
pdf 42. RIB 2022-045 Jaarverantwoording kinderopvang 2021 (631KB)
pdf 43. RIB 2022-057 Update ontwikkelingen Vesterbos (651KB)
pdf 44. RIB 2022-058 Nieuwe opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne (983KB)
pdf 45. RIB 2022-062 Uitvoeringsdruk in de jeugdgezondheidszorg (217KB)
pdf 46. RIB 2022-063 Vervolgonderzoek sportpark Hengelder (3.3MB)
7
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 juli jl.  vast te stellen.
8
Z/19/342350 Adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet
De raad wordt voorgesteld om de notitie ‘Adviesrecht en lijst met verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden

Door de fracties van de VVD, SP en CDA  is een amendement "adviesrecht voor opwekken en/of opslag van vormen van energie" ingediend.

Naar aanleiding van de informatieve bijeenkomst van woensdag 7 september jl. over enkele onderdelen van de Omgevingswet, geagendeerd voor deze commissie, is op verzoek het mandaat- en volmacht register bijgevoegd.
9
Z/19/342350 Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog
De raad wordt voorgesteld om de Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
10
Z/21/402773 Integrale Laadvisie gemeente Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld om de Integrale Laadvisie gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Bart Kagei

Door de fractie van D66 is bij dit raadsvoorstel een motie laadpalen ingediend.
11
Z/22/420725 Beschikbaar stellen bestemmingsreserve voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - extra inzet
De raad wordt voorgesteld:
1\. het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid \- extra inzet 2023\-2024\-2025 \(exclusief eigen vastgoed\) vast te stellen;
2\. het bedrag \(€ 996\.500 \(excl\. vastgoed\)\) uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit plan;
3\. de periode van de bestemmingsreserve Duurzaamheid met één jaarschijf te verschuiven \(van 2022\-2024 naar 2023\-2025\)\.

Portefeuillehouder: Bart Kagei

Bij dit raadsvoorstel zijn moties ingediend door de fracties van D66 (warmtenet Angerlo) en Ons Zevenaar en VVD  (term leefbaarheid)

In de raadsvergadering van 19 oktober 2022 heeft een **rectificatie** van de motie van D66 plaatsgevonden. De stemming is op 21 september jl. niet rechtsgeldig verlopen omdat er 2x gestemd is. De eerste stemming is derhalve geldig en hiermee is de motie verworpen (zie de informatie en stemverhouding op de motie zelf)
12
Z/22/428415 Benoeming commissievoorzitters
De raad wordt voorgesteld te benoemen als commissievoorzitter de heren:
\- dhr\. F\.H\.F\. Jansen
\- dhr\. J\.W\.H\. Winters
\- dhr\. G\.A\. Stokman
13
Z/22/426197 Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Zevenaar
De raad wordt voorgesteld de heer A.C. Barske met ingang van 22 september 2022 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in Zevenaar in 2026 te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zevenaar.
14
Z/22/431228 Benoeming leden Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De raad wordt voorgesteld:

1. Dhr. K. Godschalk te benoemen tot lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
2. Dhr. H.L.M. Meijer te benomen als plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
15
HAMERSTUK Z/22/411961 Vaststellen Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:

1. De Regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen vast te stellen.
2. De brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
16
HAMERSTUK Z/21/389010 Vaststelling bestemmingsplan Meentsestraat 112-114
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen\, zoals opgenomen in de zienswijzennota ‘Giesbeek\, Meentsestraat 112 en 114’;\.
2\. Het bestemmingsplan “Giesbeek\, Meentsestraat 112 en 114”\, bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
3\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
17
HAMERSTUK Z/22/420217 ‎Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Prins Clauslaan te Giesbeek
De raad wordt voorgesteld:
1\. het bestemmingsplan “Prins Clauslaan\, Giesbeek” bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
2\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
18
HAMERSTUK Z/19/342350 Delegatiebesluit onder de Omgevingswet
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar: Besluit bevoegdheden raad bij procedures omgevingsplan.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
19
HAMERSTUK Z22/421828 Watertakenplan 2022 -2026
De raad wordt voorgesteld:
1\. het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026\, inclusief de technisch/inhoudelijke rapportage Zevenaar vast te stellen;
2\. in te stemmen met de jaarlijks lineaire tariefontwikkeling voor de rioolheffing van 0\,0% tot en met het jaar 2026;
3\. de budgetten en investeringen conform de planning in het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2e voortgangsrapportage 2022;
4\. de budgetten en investeringen jaarlijks conform de planning in het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026 vanaf 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023\-2026;
5\. de afschrijvingstermijn voor rioolvervanging vrijverval te verlagen naar zestig jaar en hierop de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2022;
6\. voor investeringen in klimaatadaptieve maatregelen en vervangen oeverbeschoeiing een afschrijvingstermijn van respectievelijk 60 en 45 jaar te hanteren en hierop de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2022\.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
20
HAMERSTUK Z/22/428963 Aanwijzen specifiek digitaal kanaal voor het indienen van verzoeken in het kader van de Wet open overheid aan de gemeenteraad
De raad wordt voorgesteld:
1\. Te besluiten dat voor elektronische verzoeken op grond van de Wet open overheid \(Woo\) gebruik kan worden gemaakt van het hiervoor bedoelde webformulier; ingediende Woo\-verzoeken via andere elektronische kanalen worden niet in behandeling genomen\.
2\. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
21
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
22
Sluiting