link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 8 december 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Bundel:
pdf Agendabundel (11.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2021 vast te stellen. De concept-besluitenlijst wordt nog toegevoegd.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/20/371923 Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om ten behoeve van de planuitwerking van Vincent van Goghstraat 4, Steenhuizen 6, Da Costastraat 2
te Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 en Markt 8 te Lobith een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 150.000,- en dit bedrag in te brengen in een nog op te stellen grondexploitatie.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/20/371923 Herontwikkeling diverse vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Ten behoeve van de sloop van de locatie de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van
€ 40.000,- en dit bedrag eenmalig te dekken uit de Algemene reserve.
2\. De uitgangspunten voor de Bizetstraat 1 te Zevenaar definitief vast te stellen en deze laten dienen als basis voor de verdere herontwikkeling van deze locatie\, onder de voorwaarde dat de daarvoor beoogde provinciale subsidie van € 100\.000\,\- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld\.
3\. Ten behoeve van de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 366\.000 onder voorwaarde dat de daarvoor beoogde provinciale subsidie van € 100\.000\,\- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld\.
4\. Het netto bedrag van beslispunt 3 tot een bedrag van € 166\.000\,\- eenmalig te dekken uit de Algemene reserve en € 100\.000\,\- uit het watertakenplan 2022\-2026\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
7
Z/21/394727 Bezwaren besluit aanwijzing voorkeursrecht Businesspark 7Poort II
De raad wordt voorgesteld conform het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften te besluiten:
a. De bezwaren van bezwaarmakers 1 t/m 7; niet-ontvankelijk te verklaren;
b. Het bezwaar van bezwaarmaker 8; ongegrond te verklaren en het aanwijzingsbesluit in stand te
laten.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
Z/21/402877 Uitstel beheerplannen openbare ruimte
De raad wordt voorgesteld de geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018 voormalig Zevenaar en het beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2023 voormalig Rijnwaarden te verlengen tot en met boekingsjaar 2021.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
9
Z/21/403149 Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
De raad wordt voorgesteld een (aanvullend) krediet van € 304.619 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van bedrijfswagens en de hieruit voorvloeiende afschrijvingslasten ten laste te brengen van het meerjarige begrotingsresultaat.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
10
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
11
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
12
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
13
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
14
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Er zijn van tevoren door de fractie van de PvdA vragen ingediend over Middag Oost Babberich. De vragen zijn hierbij gevoegd en zullen ter vergadering door de portefeuillehouder beantwoord worden.
15
Sluiting
Zevenaar, 16 november 2021.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier