link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2022-2026 - 12 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.W.H. Winters
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2024 vast te stellen.
3
Z/24/463406 Verbeterplan doelgroepenvervoer
De raad wordt voorgesteld voor de uitvoering van het verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025 de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
\- een incidenteel budget van € 100.000,- voor het inhuren van een projectleider;
\- een budget van € 40.000,- voor het in 2024 aanstellen van een Wmo-vervoersconsulent;
\- vanaf 2025 een structureel budget van € 60.000,- voor een Wmo-vervoersconsulent;
\- een budget van € 35.000,- voor het in 2024 inzetten van maatregelen;
\- vanaf 2025 een structureel budget van € 65.000,- voor het inzetten van maatregelen.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
4
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
5
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen.

_NB.: gebruik hiervoor het [format agenderingsvoorstel raadscommissies](https://portal.ibabs.eu/Document/Personal/100097153/c5a94d75-2379-4a1c-8060-320b93d15809?isShared=False)._
6
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
7
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
8
Sluiting