link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 19 januari 2022

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Bundel:
pdf Agendabundel (32.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

Er hebben zich 4 insprekers gemeld.
1\. mevrouw M\. \(Margot\) Stuyt inzake vernieuwing bestemmingsplan/natuur\- en recreatiepark Carvium Novum
\* Inzake agendapunt 5 "Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden":
2\. de heer P\. \(Paul\) Suk van Rein Advocaten namens initiatiefnemer inzake de bestuursrechtelijke consequenties civiele procedures; een hierop betrekking hebbende notitie met begeleidend schrijven van Rein Advocaten is bijgevoegd\.
3\. de heer R\. \(Ronald\) Milder van Ronald Milder Bureau voor Bouwkunde en Architectuur namens en samen met initiatiefnemer inzake de situatie met betrekking tot het naastliggend perceel\.
4\. de heer H\. \(Hans\) van der Molen van Van der Molen Groenconsult namens de heer D\.W\.A\.M\. Wezendonk \(inspraaktekst is bijgevoegd\)
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 8 december 2021 vast te stellen. De concept-besluitenlijst is bijgevoegd.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/21/381935 ‎ Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden
Onderwerp is in de raadsvergadering van 29 september jl. aangehouden. De ontvangen brief van Rein Advocaten van 8 december jl. en het antwoord daarop is bij de stukken gevoegd. Een toelichtende memo van de griffier ten aanzien van de dwangsom en de op de eventueel door de bestuursrechter gestelde termijn is bijgevoegd.

De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
6
Z/21/401899 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022-2023-2024
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022\-2023\-2024 vast te stellen;
2\. Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022\-2023\-2024 een bestemmingsreserve in te stellen;
3\. Uit de algemene reserve éénmalig een bedrag van € 1\.500\.000 te doteren aan deze bestemmingsreserve Duurzaamheid\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
7
Z/20/352839 ‎Beschikbaar stellen krediet fietsstraat Babberichseweg
De raad wordt voorgesteld een krediet van €443.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de fietsstraat Babberichseweg onder voorwaarde dat een aanvullende subsidie door de provincie wordt verstrekt.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
8
Z/21/403947 Ja/Ja Sticker
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de wijziging van de Afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Zevenaar door daar een nieuw artikel 20 in te voegen\.
2\. De inwerkingtreding van de wijzigingsverordening vast te stellen op 1 juli 2022\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
9
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
10
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
11
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
12
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
13
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
De fractie van Lokaal Belang heeft twee vragen (hierbij gevoegd) aangekondigd over:
\- het eigendom en de inrichting van het parkeerterrein aan het spoor
\- de Noordtak Betuweroute

De VVD fractie heeft een vraag (hierbij gevoegd) aangekondigd over:
\- Uitgang centrum ter hoogte van de oude ING
14
Sluiting
Zevenaar, 14 december 2021.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier