link naar deze pagina

Commissie Middelen 2022-2026 - 14 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.W.H. Winters
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 22 februari 2024 vast te stellen.
3
Z/24/462440 Financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen Reisenakker
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het deelnemen aan de financiële herplaatsingsgarantie voor 30 flexwoningen ten behoeve van de doelgroepen starters, statushouders en spoedzoekers op de locatie Reisenakker.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
4
Z/24/462699 2e Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsbesluit en geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg;
2\. Het college toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde Ontwerpbesluit 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, voor zover geen van de deelnemende gemeenten een zienswijze kenbaar maakt dat leidt tot wijziging van het ontwerp wijzigingsbesluit.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
5
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen.

_NB.: gebruik hiervoor het [format agenderingsvoorstel raadscommissies](https://portal.ibabs.eu/Document/Personal/100097153/c5a94d75-2379-4a1c-8060-320b93d15809?isShared=False)._
6
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
7
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
8
Sluiting