link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 9 december 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Bundel:
pdf Agendabundel (3.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.


3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 11 november jl. vast te stellen. De concept-besluitenlijst zal nog toegevoegd worden.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/21/401199 Belastingverordeningen 2022
De raad wordt voorgesteld om:
1\. INT/21/1056512 De verordening OZB 2022 vast te stellen
2\. INT/21/1056390 De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen
3\. INT/21/1056511 De verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen
4\. INT/21/1056219 De verordening parkeerbelasting 2022 vast te stellen
5\. INT/21/1056419 De verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen
6\. INT/21/1056425 De verordening reclamebelasting 2022 vast te stellen
7\. INT/21/1056513 De verordening precariobelasting 2022 vast te stellen
8\. INT/21/1056117 De verordening marktgelden 2022 vast te stellen
9\. INT/21/1056416 De verordening rioolaansluitgeld 2022 vast te stellen
10\. INT/21/1056508 De verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen
11\. INT/21/1056109 De verordening leges 2022 vast te stellen
12\. UIT/21/1056053 De tarieventabel leges 2022 vast te stellen
13\. INT/21/1056422 De verordening vermakelijkhedenretributie 2022 vast te stellen

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

*Nb. in de raadsvergadering zal per verordening gestemd worden.*
6
Z/21/401199 Verordening hondenbelasting 2022
De raad wordt voorgesteld de verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
7
Stand van zaken COVID-19
De laatste raadsinformatiebrief over Covid-19 is bijgevoegd.
8
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
9
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
10
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
11
Sluiting
Zevenaar, 16 november 2021
Namens de Agendacommissie,
Will van der Vlies, commissiegriffier