link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 10 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de verslagen van de vergaderingen van 1 september en van 13 oktober vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Z/20/370941 Verordening Beschikkingstermijn Schuldhulpverlening (VBS) 2021
De raad wordt voorgesteld om de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 2021 vast te stellen.
Er zal bij de bespreking van dit raadsvoorstel een korte presentatie gegeven worden over Vroegsignalering.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
6
Z/19/346171 Beschikbaarstelling krediet tbv programma 2021 onderwijshuisvesting
De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen van de basisschool de Bem beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in het concept programma 2021 onderwijshuisvesting, ter grootte van een bedrag van € 33.115,00.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
7
Z/20/371961 Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2020 en Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020
De raad wordt voorgesteld:
1\. De Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2019 in te trekken;
2\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2019 in te trekken;
3\. de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen;
4\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
200826 Brief DB SdL aan colleges en gemeenteraden 150720 over uitstel omvorming GR SdL naar twee Bvo's
Geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 16 september jl.). De fractie zou graag uitleg van de portefeuillehouder willen hebben wat de inhoud van de brief betekent.
9
Raadsinformatiebrief 2020-093 ontwikkelingen Gelrepas
Geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 oktober jl.). De fractie zou graag geïnformeerd willen worden over de inhoudelijke wijzigingen in het aanbod van de Gelrepas en wil graag de mening van de commissie weten over deze aanpassingen.
10
Inkoop Huishoudelijke Hulp Sociaal Zevenaar en SP
11
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
12
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
13
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
14
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
15
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,