link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2022-2026 - 14 september 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.W.H. Winters
Bundel:
pdf Agendabundel (95.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 22 juni jl. vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/21/389010 Vaststelling bestemmingsplan Meentsestraat 112-114
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen\, zoals opgenomen in de zienswijzennota ‘Giesbeek\, Meentsestraat 112 en 114’;\.
2\. Het bestemmingsplan “Giesbeek\, Meentsestraat 112 en 114”\, bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
3\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
5
Z/22/420217 ‎Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Prins Clauslaan te Giesbeek
De raad wordt voorgesteld:
1\. het bestemmingsplan “Prins Clauslaan\, Giesbeek” bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
2\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
6
Z/19/342350 Adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet
De raad wordt voorgesteld om de notitie ‘Adviesrecht en lijst met verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden

Naar aanleiding van de informatieve bijeenkomst van woensdag 7 september jl. over enkele onderdelen van de Omgevingswet, geagendeerd voor deze commissie, is op verzoek het mandaat- en volmacht register bijgevoegd.
7
Z/19/342350 Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog
De raad wordt voorgesteld om de Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
8
Z/19/342350 Delegatiebesluit onder de Omgevingswet
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar: Besluit bevoegdheden raad bij procedures omgevingsplan.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
9
Z/21/402773 Integrale Laadvisie gemeente Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld om de Integrale Laadvisie gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
10
Z/22/420725 Beschikbaar stellen bestemmingsreserve voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - extra inzet
De raad wordt voorgesteld:
1\. het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid \- extra inzet 2023\-2024\-2025 \(exclusief eigen vastgoed\) vast te stellen;
2\. het bedrag \(€ 996\.500 \(excl\. vastgoed\)\) uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit plan;
3\. de periode van de bestemmingsreserve Duurzaamheid met één jaarschijf te verschuiven \(van 2022\-2024 naar 2023\-2025\)\.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
11
Z22/421828 Watertakenplan 2022 -2026
De raad wordt voorgesteld:
1\. het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026\, inclusief de technisch/inhoudelijke rapportage Zevenaar vast te stellen;
2\. in te stemmen met de jaarlijks lineaire tariefontwikkeling voor de rioolheffing van 0\,0% tot en met het jaar 2026;
3\. de budgetten en investeringen conform de planning in het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2e voortgangsrapportage 2022;
4\. de budgetten en investeringen jaarlijks conform de planning in het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026 vanaf 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023\-2026;
5\. de afschrijvingstermijn voor rioolvervanging vrijverval te verlagen naar zestig jaar en hierop de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2022;
6\. voor investeringen in klimaatadaptieve maatregelen en vervangen oeverbeschoeiing een afschrijvingstermijn van respectievelijk 60 en 45 jaar te hanteren en hierop de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings\- en afschrijvingsbeleid 2022\.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
12
Punt van Orde commissie: Punt van Orde fractie Lijst 10 inzake inspraak 15 juni over Ganzepoelweg
In de commissievergadering Ruimte van 22 juni jl. is de commissie akkoord gegaan met agendering van dit Punt van Orde van de fractie van Lijst 10 voor september. De fractie Lijst 10 wil dat het college de plaatsing van een tweede woonwagen op het terrein toestaat, zodat de zoon hier kan gaan wonen en wil dit graag met de overige fracties bespreken.
13
Brief Bewoners Hagendel 13 mei 2022 overlast openbare speelplaats Platanenlaan
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 8 juni 2022). De fractie van Lokaal Belang wil graag in de commissie spreken over de vraag hoe de problemen opgelost kunnen worden.
Door de fractie Lijst 10 zijn over dit onderwerp technische vragen gesteld. De vragen en beantwoording hiervan zijn toegevoegd.
14
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
15
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
16
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
17
Sluiting